المقرب | al-muqarrib(نحو)

موسوی ، حبیب االله بن محمد باقر، ق 13 قمری
mūsavī, habīb-ol-lāh ebn-e mohammad bāqer(- 19c)


حرکت خاصه شمس | harekat-e xāsse-ye šams(هیئت)

مولانا محمد باقر
mowlānā mohammad bāqer


قبله | qeble(فقه)

یزدی ، محمد باقر بن زین العابدین ، ق 11 قمری
yazdī, mohammad bāqer ebn-e zayn-ol-‘ābedīn ( - 17c)


الفوائد الروحانیه | al-fawā’id-ur rawḥānīyya(فقه)

تونی ، محمد باقر بن ملک علی ، ق 11 قمری
tūnī, mohammad bāqer ebn-e malek ‘alī (- 17c)


ناطق الاسرار | nāteq-ol asrār(شعر)

یزدی ، محمد باقر بن علی بمان
yazdī,mohammad bāqer ebn-e ‘alī bemān


تذکره الولی فی معرفه سنه النبی (ص ) | yazdī, mohammad bāqer ebn-e asad-ol-lāh(فقه)هشت بهشت | hašt behešt(اخلاق)

واعظ تبریزی ، محمد باقر، ق 11 قمری
vā‘ez-e tabrīzī, mohammad bāqer(- 17c)


شرح الفوائد الصمدیه | š.-ul fawā’id-iṣ ṣamadīyya(نحو)

طبری آملی ، محمد باقر، ق 14 قمری
tabarī āmolī, mohammad bāqer (- 20c)


مساحه الدائره (قاعده فی ) | masāḥat-ud dā’ira (qā‘idah fī)(ریاضیات)

مولانا محمد باقر
mowlānā mohammad bāqer


شرح قصیده الاشکنوانیه | š.-u qaṣīdat-il-iškanawānīyya(ادبیات)

بیدگلی کاشانی ، محمد باقر، ق 14
bīdgolī kāšānī, mohammad bāqer (- 14c)