احکام الاحکام فی اصول الاحکام = الاحکام فی اصول الاحکام | iḥkām-ul ’aḥkām fī usūl-il ’aḥkām = al-iḥkām fī usūl- il ’aḥkām(اصول فقه)

آمدی ، علی بن محمد، 551 - 631 قمری
āmedī, ‘alī ebn-e mohammad (1157 - 1234)


نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام | nihāyat-ul aḥkām fī ma‘rifat-il aḥkām(فقه)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام | nihāyat-ul aḥkām fī ma‘rifat-il aḥkām(فقه)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


احکام الاموات = احکام الجنائز | aḥkām-ul amwāt = aḥkām-ul janā’iz(فقه)

کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، 1154 - 1228 قمری
kāšef-ol-qetā’, ja‘far ebn-e xezr (1742 - 1813)


احکام اتصالات کواکب و تحویلات = احکام نجوم = مختصری در احکام اتصالات و تحویلات | ahkām-e ettesālāt-e kavākeb va tahvīlāt = ahkām-e nojūm = moxtasarī dar ahkām-e ettesālāt va tahvīlāt(هیئت)

اختیار، محمد بن محمد، ق 9 قمری
extīyār, mohammad ebn-e mohammad ( - 15c)


مناهج الاحکام = منهاج الاحکام | manāhij-ul aḥkām = minhāj-ul aḥkām(فقه)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)


مناهج الاحکام = منهاج الاحکام | manāhij-ul aḥkām = minhāj-ul aḥkām(فقه)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)


خواص الایات | xawāṣṣ-ul āyāt(علوم قرآن)خواص الایات | xawāṣṣ-ul āyāt(علوم قرآن)خواص الایات | xawāṣṣ-ul āyāt(علوم قرآن)