جامع الاصول | jāmi‘-ul usūl(اصول فقه)

قزوینی ، علی بن محمد، 1209 - 1290 ؟ قمری
qazvīnī, ‘alī ebn-e mohammad (1795 - 1873)


سبیل الجنه | sabīl-ul-janna(اصول فقه)

قزوینی ، محمد هاشم بن عبدالرحیم ، ق 13 قمری
qazvīnī, mohammad hāšem ebn-e ‘abd-or-rahīm (- 19c)


زاد السالکین فی تهذیب الاربعین | zād-us sālikīn fī tahḏīb-il arba‘īn(اخلاق)

قزوینی ، نوروز علی بن محمد، ق 11 قمری
qazvīnī, nowrūz ‘alī ebn-e mohammad (- 17c)


العلم الالهی | al-‘ilm-ul ilāhī(کلام و اعتقادات)

قزوینی ، خلیل بن محمد زمان ، ق 12 قمری
qazvīnī, xalīl ebn-e mohammad zamān (- 18c)


معدن الاسرار | ma‘dan-ol asrār(متفرقه)

قزوینی ، علی بن محمد، 1209 - 1290 ؟ قمری
qazvīnī, ‘alī ebn-e mohammad (1795 - 1873)


اصول و فروع دین | osūl va forū‘-e dīn(کلام و اعتقادات)

قزوینی حسینی ، محمد بن معزالدین ، ق 13 قمری
qazvīnī-ye hoseynī, mohammad ebn-e mo‘ez-od-dīn (- 19c)


معراجیه = معراجنامه | me‘rājīye = me‘rāj-nāme(کلام و اعتقادات)

حسینی قزوینی ، محمد کاظم ، ق 14 قمری
hoseynī qazvīnī, mohammad kāzem(- 20c)


نظام الفرائد فی شرح القواعد | niẓām-ul farā’id fī š.-il qawā‘id(فقه)

قزوینی ، علی بن محمد، 1209 - 1290 ؟ قمری
qazvīnī, ‘alī ebn-e mohammad (1795 - 1873)


جواهر الحکم | jawāhir-ul ḥikam(کلام و اعتقادات)

حسینی قزوینی ، محمد بن جعفر، ق 13 قمری
hoseynī qazvīnī, mohammad ebn-e ja‘far (- 19c)


صلاه الجمعه | ṣalāt-ul jum‘a(فقه)

قزوینی ، محسن بن محمد طاهر، - 1150 قمری
qazvīnī, mohsen ebn-e mohammad tāher (- 1738)