مشکل حل = حل مشکل = مراتب معرفت = معرفت خداوند | moškel-e hal = hall-e moškel = marāteb-e ma‘refat = ma‘refat-e xodāvand(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)

ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﺒﺎﺭﺕ »ﺍﻱ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ« ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ »ﻣﻌﺮﻓﺖ«. ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺳﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺳﺖ: »ﺍﺩﻧﺎﻱ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﺪﺍﻧﺪ ??

دیوان محزون همدانی | d.-e mahzūn-e hamadānī(شعر)

محزون همدانی ، حسن بن محمد علی ، - 1325 شمسی
mahzūn-e hamadānī, hasan ebn-e mohammad ‘alī (- 1946)


دیوان غبار همدانی | d.-e qobār-e hamadānī(شعر)

غبار همدانی ، حسین بن رضا، 1270 - 1322 قمری
qobār-e hamadānī, hoseyn ebn-e rezā (1854 - 1904)


دیوان حمید همدانی | d.-e hamīd-e hamadānī(شعر)

همدانی ، حمید، ق 12 قمری
hamadānī, hamīd ( - 18c)


شرح قصیده سرسامیه | š.-e qasīde-ye sarsāmīyya(ادبیات)

همدانی ، محمدخان
hamadānī, mohammad-xān


فصل الفصول در شرح اصل الاصول | fasl-ol fosūl dar š.-e asl-el osūl(کلام و اعتقادات)

استرآبادی ، علی بن محمد جعفر، 1242 - 1315 قمری
estarābādī, ‘alī ebn-e mohammad ja‘far (1827 - 1898)


فصل الفصول در شرح اصل الاصول | fasl-ol fosūl dar š.-e asl-el osūl(کلام و اعتقادات)

استرآبادی ، علی بن محمد جعفر، 1242 - 1315 قمری
estarābādī, ‘alī ebn-e mohammad ja‘far (1827 - 1898)


اشعار (گردآوری ) | aš‘ār (gerdāvarī)(شعر)

همدانی ، میرزا عباسخان
hamadānī, mīrzā ‘abbās-xān


تقریرات الفقه و الاصول | taqrīrāt-ul fiqh wa-l usūl(اصول فقه)

فاضل خوانساری ، محمد مهدی ، 1252 - 1315 شمسی
fāzel-e xānsārī, mohammad mahdī (1873 - 1936)


بحر الحقائق | baḥr-ul ḥaqā’iq(فقه)

همدانی ، عبدالصمد بن محمد حسین ، - 1216 قمری
hamadānī, ‘abd-os-samad ebn-e mohammad hoseyn (- 1802)