جامع المعجزات | jāmi‘-ul mu‘jizāt(تاریخ معصومین)

واعظ اصفهانی ، محمد، ق 14 قمری
vā‘ez-e esfahānī, mohammad (- 20c)


کنز الاحباب | kanz-ol ahbāb(رمل)

رمال اصفهانی ، زین العابدین بن قاسم ، ق 11 قمری
rammāl esfahānī, zeyn-ol-‘ābedīn ebn-e qāsem(- 17c)


مرآت الشعراء | mer’āt-oš šo‘arā’(عروض و قافیه)

حکیم صالح اصفهانی ، ق 11 قمری
hakīm sāleh esfahānī (- 17c)


اصول الحدیث | osūl-ol-hadīs(درایه)

اصفهانی ، خواجه مولانا، - 927 قمری
esfahānī, xāje mowlānā (- 1521)


ابواب الدعاء | abvāb-od do‘ā’(دعا)

نصیر اصفهانی ، محمد بن عبداالله، - 1191 قمری
nasīr-e esfahānī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-lāh ( - 1777)


مقاتل الطالبیین | maqātil-uṭṭālibīyīn(تاریخ معصومین)

ابوالفرج اصفهانی ، علی بن حسین ، 284 - 356 قمری
ab-ol-faraj-e esfahānī,‘alī ebn-e hoseyn (898 - 968)


زین الرمل | zayn-or-raml(رمل)

رمال اصفهانی ، زین العابدین بن قاسم ، ق 11 قمری
rammāl esfahānī, zeyn-ol-‘ābedīn ebn-e qāsem (- 17c)


کنز الاحباب | kanz-ol ahbāb(رمل)

رمال اصفهانی ، زین العابدین بن قاسم ، ق 11 قمری
rammāl esfahānī, zeyn-ol-‘ābedīn ebn-e qāsem(- 17c)


حقائق الاصول | ḥaqā’iq-ul usūl(اصول فقه)

نجف آبادی اصفهانی ، عبدالرحیم بن علی ، ق 13 قمری
najaf-ābādī esfahānī, ‘abd-or-rahīm ebn-e ‘alī ( - 19c)


الوجیزه | al-wajīza(درایه)

اصفهانی ، عبدالرزاق بن علیرضا، 1293 - 1383 قمری
esfahānī, ‘abd-or-razāq ebn-e ‘alī-rezā (1876 - 1964)