وصیه النبی لابنته فاطمه (ع ) | waṣiyyat-un nabī li-ibnat-i-hī fāṭima(حدیث)

محمد (ص )، پیامبر اسلام ، - 11 قمری
mohammad, payāmbar-e eslām( - 633)


احادیث عن النبی (ص ) | aḥādīṯ-un ‘an-in nabī(حدیث)

حرانی ، عبدالمنعم بن عبدالوهاب ، - 596 قمری
harānī, ‘abd-ol-mona‘em-e-bn-e ‘abd-ol-vahhāb ( - 1200)


منشات | monša’āt(ادبیات)

نابی رهاوی ، یوسف بن عبداالله، - 1124 قمری
nābī rahāvī, yūsof ebn-e ‘abd-ol-lāh(- 1712)


دقائق الاصول فی شرح الفصول | daqā’iq-ul usūl fī š.-il fuṣūl(اصول فقه)

تویسرکانی ، محمد نبی بن احمد، - 1320 ؟ قمری
toyserkānī, mohammad nabī ebn-e ahmad (- 1902)


فوائد جعفریه | favā’ed-e ja‘farīye(کلام و اعتقادات)

شیرازی ، عبدالنبی بن محمد مفید، - 1192 قمری
šīrāzī, ‘abd-on-nabī ebn-e mohammad mofīd (- 1778)


اعجاز النبی صلی االله علیه و آله | e‘jāz-on-nabī salla-l-lāh-o ‘alay-h-e va āl-e-h(کلام و اعتقادات)

صدرالدین بن عباس
sadr-od-dīn ebn-e ‘abbās


موالید النبی و فاطمه و الائمه | mawālīd-un nabī wa fāṭima wa-l a’imma(تاریخ معصومین)

جهضمی ، نصر بن علی ، - 250 قمری
jahzamī, nasr ebn-e ‘alī(- 865)


طب النبوی = طب النبی | ṭibb-un nabawī = ṭibb-un nabī(طب ، حدیث)

حسینی ، محمد بن اکبر، ق 12 قمری
hoseynī, mohammad ebn-e akbar (- 18c)


سحاب الرحمه فی مصائب النبی (ص ) و الائمه | sahāb-or rahma fī masā’eb-en nabī va-l a’emma(تاریخ معصومین)

طوسی ، محمد بن علی اکبر
tūsī, mohammad ebn-e ‘alī akbar


آداب نماز شب | ādāb-e namāz-e šab(آداب و سنن)

شیرازی ، عبدالنبی بن محمد مفید، - 1192 ق
šīrāzī ،‘abd-on-nabī-ye-bn-e mohammad mofīd (-1778)