اللمع فی فقه اهل البیت (ع ) | al-lama‘ fī fiqh-i ahl-il bayt ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺍﺳﺖ ﻣﻔﺼﻞ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺯﻳﺪﻱ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺘﺎ ﺏﻫﺎﻱ ﻓﻘﻬﻲ.(فقه)الفقه (مختصر) | al-fiqh (mx.)(فقه)

ابن زیاد، عبدالرحمن بن عبدالکریم ، 900 - 975 قمری
ebn-e zīyād, ‘abd-or-rahmān ebn-e ‘abd-ol-karīm (1495 - 1568)


الفقه = الطهاره | al-fiqh = at-ṭahāra(فقه)

زنجانی ، عبداالله بن احمد، - 1327 قمری
zanjānī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ahmad (- 1909)


الفقه و الاصول | al-fiqh wa-l uṣūl(فقه و اصول)

ساجدی ، محمود بن ابراهیم ، ق 14 قمری
sājedī, mahmūd ebn-e ebrāhīm (- 20c)


الکافی فی الفقه | al-kāfī fi-l fiqh(فقه)

ابوالصلاح حلبی ، تقی بن نجم ، 374 - 447 قمری
abūssalāh-e halabī, taqī ebn-e najm (985 - 1056)


الفقه = الطهاره | al-fiqh = at-ṭahāra(فقه)

زنجانی ، عبداالله بن احمد، - 1327 قمری
zanjānī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ahmad (- 1909)


الکافی فی الفقه | al-kāfī fi-l fiqh(فقه)

ابوالصلاح حلبی ، تقی بن نجم ، 374 - 447 قمری
abūssalāh-e halabī, taqī ebn-e najm (985 - 1056)


تقریرات الفقه | taqrīrāt-ul fiqh(فقه)

فیضی ، احمد بن محمد محسن ، ق 13 قمری
feyzī, ahmad ebn-e mohammad mohsen (- 19c)


حجیه ادله الفقه | ḥujjīyat-u adillat-il fiqh(اصول فقه)

حسن بن محمد شریف ، ق 13 قمری
hasan ebn-e mohammad šarīf (- 19c)


تقریرات الفقه | taqrīrāt-ul fiqh(فقه)

فاضل همدانی ، یحیی بن علی اکبر، ق 14 قمری
fāzel-e hamedānī, yahyā ben ‘alī akbar (- 20c)