شرح قواعد الاحکام | š.-u qawā‘id-il-aḥkām(فقه)احکام فرد از مفرد | ahkām-e fard az mofrad()احکام م اه ها و روزها | ahkām-e māh-hā va rūz-hā(هیئت)احکام الشهور | ahkām-oš-šohūr(هیئت)احکام قرانات | ahkām-e qerānāt(هیئت)اساس الاحکام | asās-ul-aḥkām(اصول فقه)آیات الاحکام | āyāt-ul aḥkām(تفسیر)احکام الموالید (ترجمه ) | aḥkām-ul mawālīd (t.)(هیئت)حاشیه مدارک الاحکام | ḥāšīyat-u madārik-il aḥkām(فقه)احکام اقسام القتل | ahkām-e aqsām-ol qatl(فقه)