اسطرلاب مسطح = آغاز و انجام = صفیحه اسطرلاب مسطح = جام جهان نما | ostorlāb-e mosattah = āqāz va anjām = safīhe-ye ostorlāb-e mosattah = jām-e jahān namā(اسطرلاب)

فارسی ، محمد تقی بن محمد، - 948 قمری
fārsī, mohammad taqī-ye-bn-e mohammad (- 1542)


مصقل الصفا = مصقل صفا در تجلیه و تصفیه آینه حق نما و رد تثلیث نصارا | mesqal-os safā = mesqal-e safā dar tajlīye va tasfīye-ye āyene-ye haq-namā va radd-e taslīs-e nasārā(کلام و اعتقادات)

علوی عاملی ، احمد بن زین العابدین ، - 1054 قمری
‘alavī ‘āmelī, ahmad ebn-e zayn-ol-‘ābedīn (- 1645)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺁﻳﻴﻨﻪ ﺣ ﻖﻧﻤﺎ؛ ﭘﺎﺩﺭﻱ ﺯﻳﺮﻭﻧﻴﻤﻮ ﺷﺎﻭﺭﻳﺮﺳﺖ (۹۵۶ - ۱۰۲۶) ﺍﻫﺪﺍ ﺑﻪ: ﺷﺎﻩ ﺻﻔﻲ (۱۰۳۸ - ۱۰۵۲ﻕ) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﻣﺤ??