الفقه و الاصول | al-fiqh wa-l uṣūl(فقه و اصول)

ساجدی ، محمود بن ابراهیم ، ق 14 قمری
sājedī, mahmūd ebn-e ebrāhīm (- 20c)


برکات الرضویه | barakāt-ur raḍawīyya(اصول فقه)

عصار، محمد بن محمود، 1264؟ - 1356 ؟ قمری
‘assār, mohammad ebn-e mahmūd (1848-1937)


نام ه ها (1) | nāme-hā(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


نام ه ها (1) | nāme-hā(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


اطواق الذهب | aṭwāq-uḏ ḏahab(اخلاق)

زمخشری ، محمود بن عمر، 467 - 538 قمری
zamaxšarī, mahmūd ebn-e ‘omar (1075-1144)


اطواق الذهب | aṭwāq-uḏ ḏahab(اخلاق)

زمخشری ، محمود بن عمر، 467 - 538 قمری
zamaxšarī, mahmūd ebn-e ‘omar (1075-1144)


مقدمه الادب | muqaddamat-ul adab(لغت)

زمخشری ، محمود بن عمر، 467 - 538 قمری
zamaxšarī, mahmūd ebn-e ‘omar (1075 - 1144)


مفتاح الصرف | meftāh-os sarf(صرف)

اعظم السلطنه ، عباس بن محمود
a‘zam-os-sāltane, ‘abbās ebn-e mahmūd


مقدمه الادب | muqaddamat-ul adab(لغت)

زمخشری ، محمود بن عمر، 467 - 538 قمری
zamaxšarī, mahmūd ebn-e ‘omar (1075 - 1144)


الاصول (مختصر) = تلخیص اقلیدس | al-usūl (muxtaṣar) = talxīṣ-e uqlīdus(هندسه)

چغمینی ، محمود بن محمد، - 745 ؟ قمری
čaqmīnī, mahmūd ebn-e mohammad (- 1345)