خلاصه الابحاث فی مسائل المیراث = ارجوزه فی المیراث | xulāṣat-ul abḥās fī masā’il-il mīrāṯ = urjūzat-un fi-l mīrāṯ(فقه ، شعر)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1693)


تاریخ المعصومین = ارجوزه فی موالید الائمه و وفیاتهم و مناقبهم | tārīx-ul ma‘ṣūmīn = urjūza fī mawālīd-il a’imma wa wafayāt-i-him wa manāqib-i-him(شعر، تاریخ معصومین)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624-1693)


تاریخ المعصومین = ارجوزه فی موالید الائمه و وفیاتهم و مناقبهم | tārīx-ul ma‘ṣūmīn = urjūza fī mawālīd-il a’imma wa wafayāt-i-him wa manāqib-i-him(شعر، تاریخ معصومین)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624-1693)


الرجال = نبذه الرجال = تراجم الرجال | ar-rijāl = nubḏat-ur rijāl = tarājim-ur rijāl(رجال)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1693)


تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه = وسائل الشیعه | tafsīl-u wasā’il-iš šī‘a ilā taḥṣīl-i masā’il-iš šarī‘a = wasā’il-uš šī‘a(حدیث)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1693)


تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه = وسائل الشیعه | tafsīl-u wasā’il-iš šī‘a ilā taḥṣīl-i masā’il-iš šarī‘a = wasā’il-uš šī‘a(حدیث)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1693)


تحریر وسائل الشیعه و تحبیر مسائل الشریعه = شرح وسائل الشیعه | taḥrīr-u wasā’il-iš šī‘a wa taḥbīr-u masā’il-iš šarī‘a = š.-u wasā’il-iš šī‘a(شرح حدیث)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624-1693)


تحریر وسائل الشیعه و تحبیر مسائل الشریعه = شرح وسائل الشیعه | taḥrīr-u wasā’il-iš šī‘a wa taḥbīr-u masā’il-iš šarī‘a = š.-u wasā’il-iš šī‘a(شرح حدیث)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624-1693)


تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه = وسائل الشیعه | tafsīl-u wasā’il-iš šī‘a ilā taḥṣīl-i masā’il-iš šarī‘a = wasā’il-uš šī‘a(حدیث)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1693)


تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه = وسائل الشیعه | tafsīl-u wasā’il-iš šī‘a ilā taḥṣīl-i masā’il-iš šarī‘a = wasā’il-uš šī‘a(حدیث)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1693)