مشیت = رساله المشیه | mašīyat = r.-ul mašīyya(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)

ﮔﻔﺘﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻮﺗﺎﻩ، ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻨﺪﻫﺎﻱ »ﺍﻱ ﺩﺭﻭﻳﺶ، ﺍﻱ ﻋﺰﻳﺰ« ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ، ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻟﻜﺎﻥ. ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻛ

مقامات صوفیان = چهل مقام صوفیان | maqāmāt-e sūfīyān = čehel maqām-e sūfīyān(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


اورادیه = اوراد فتحیه = اورادیه امیریه | owrādīye = owrād-e fathīye = owrādīye-ye amīrīye(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315-1385)


الرساله القدسیه فی اسرار النقطه الحسیه = اسرار النقط | ar-r.-ul-qudsīya fī asrār-in nuqṭat-il ḥissīya = asrār-in nuqaṭ(عرفان و تصوف ، شرح حدیث)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


الرساله القدسیه فی اسرار النقطه الحسیه = اسرار النقط | ar-r.-ul-qudsīya fī asrār-in nuqṭat-il ḥissīya = asrār-in nuqaṭ(عرفان و تصوف ، شرح حدیث)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


حق الیقین = مرآت الحق و الیقین | haqq-ol yaqīn = mer’āt-ol haqq va-l yaqīn(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


حق الیقین = مرآت الحق و الیقین | haqq-ol yaqīn = mer’āt-ol haqq va-l yaqīn(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


منامیه = خیالیه = مثال و خیال مطلق و مقید = رساله خیالیه | manāmīye = xīyālīye = mesāl va xīyāl-e motlaq va moqayyad = r.-ye xīyālīye(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


العوالم الخمس الکلیه = شرح حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه » | al-‘awālim-ul xams-ul kullīya = š.-u ḥadīṯ-i «man ‘arafa nafs-a-h faqad ‘arafa rabb-a-h»(شرح حدیث ، عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


مشارب الاذواق = شرح قصیده خمریه ابن فارض = شرح قصیده میمیه ابن فارض | mašāreb-ol azvāq = š.-e qasīde-ye xamrīye-ye ebn-e fārez = š.-e qasīde-ye mīmīye-ye ebn-e fārez(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺨﻤﺮﻳﺔ = ﻗﺼﻴﺪﻩ ﻣﻴﻤﻴﻪ؛ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺽ، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ (۵۷۶ - ۶۳۲ﻕ) ﻗﺎﺿﻲ ﻧﻮﺭﺍﷲ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴ??