اختیارات الایام (کبیر) | ixtīyārāt-ul ayyām (kabīr)(هیات ، پیشگویی)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


اختیارات الایام (کبیر) | ixtīyārāt-ul ayyām (kabīr)(هیات ، پیشگویی)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


اختیارات الایام (کبیر) | ixtīyārāt-ul ayyām (kabīr)(هیات ، پیشگویی)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


اختیارات الایام (کبیر) | ixtīyārāt-ul ayyām (kabīr)(هیات ، پیشگویی)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


منهج السلامه فیما یتاکد صیامه = ارجوزه فی الایام الشریفه المندوب فیها الصوم | manhaj-us salāma fīmā yata’akkad ṣīyām-u-h = urjūzat-un fi-l ayyām-iš šarīfat-il mandūb fī-ha-ṣṣawm(فقه ،شعر)

کفعمی ، ابراهیم بن علی ، 840 - 905 قمری
kaf‘amī, ebrāhīm ebn-e ‘alī (1437 - 1500)


منهج السلامه فیما یتاکد صیامه = ارجوزه فی الایام الشریفه المندوب فیها الصوم | manhaj-us salāma fīmā yata’akkad ṣīyām-u-h = urjūzat-un fi-l ayyām-iš šarīfat-il mandūb fī-ha-ṣṣawm(فقه ،شعر)

کفعمی ، ابراهیم بن علی ، 840 - 905 قمری
kaf‘amī, ebrāhīm ebn-e ‘alī (1437 - 1500)


عوائد الایام فی عویصات المهام | ‘awā’id-ul ayyām fī ‘awīṣāt-il mahām(متفرقه)

آرانی کاشانی ، محمد علی بن محمد حسن ، 1177 - 1244 قمری
ārānī kāšānī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad hasan (1764 - 1829)


غنیه الانام فی معرفه الساعات و الایام = من لا یحضره التقویم | ġunyat-ul anām fī ma‘rifat-is sā‘āt wa-l ayyām = man lā-yaḥḍar-u-hu-t taqwīm(تقویم ، پیشگویی)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


مقدمه عوائد الایام فی عویصات المهام | moqaddame-ye ‘avā’ed-ol ayyām fī ‘avīsāt-el mahām(تراجم)

آرانی کاشانی ، محمد علی بن محمد حسن ، 1177 - 1244 قمری
ārānī kāšānī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad hasan (1764 - 1829)


تحریر الایام و اللیالی = تحریر اللیل و النهار | taḥrīr-ul ayyām wa-l layālī = taḥrīr-ul layl wa-n nahār(ریاضیات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)