کتابچه اسامی شاگردان مدرسه ادب | ketābče-ye asāmī-ye šāgerdān-e madrese-ye adab(متفرقه)شرح آداب البحث | š.-u ādāb-il baḥṯ(منطق)

شاشی ، حمیدالدین ، ق 8 قمری
šāšī, hamīd-od-dīn (- 14c)


ادب الکاتب | adab-ul-kātib(ادبیات)

ابن قتیبه ، عبداالله بن مسلم ، 213 - 276 قمری
ebn-e qotayba, ‘abd-ol-lāh ebn-e moslem (829 - 890)


آداب المطالعه | ādāb-ul muṭāli‘a(اخلاق)

کشمیری ، محمد شریف ، ق 11 ق
kešmīrī, mohammad šarīf (17C)


ازاهر المحیی و اشراق انوار ادب الضیا | azāhir-ul muḥayyī wa išrāq-u anwār-i adab-iḍ ḍīyā(شعر)آداب نماز شب | ādāb-e namāz-e šab(فقه)

علیاری ، علی بن عبداالله، 1234 - 1327 ق
‘alīyārī, ‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh (1818-1909)


آداب غسل و نماز و کفن میت (رساله ) | ādāb-e qosl va namāz va kafan-e meyyet (r.)(اجتهاد و تقلید)حاشیه شرح آداب البحث | ḥāšīyat-u š.-i ādāb-il baḥṯ(منطق)

افندی ، حمزه
afandī, hamze


شرح آداب المناظره | š.-u ādāb-ul munāẓara(منطق)

فاضل کاشی کبیری
fāzel-e kāšī kabīrī


شرح آداب المناظره | š.-u ādāb-ul munāẓara(منطق)

فاضل کاشی کبیری
fāzel-e kāšī kabīrī