طب النبی (ص ) | ṭibb-un nabī (ṣ)(طب ، حدیث)

مستغفری ، جعفر بن محمد، 350 - 432 قمری
mostaqferī, ja‘far ebn-e mohammad (962 - 1041)


خطب النبی و الائمه علیهم السلام | xutab-un nabī wa-l a’imma ‘alay-him-us-salām(حدیث)معجزات النبی صلی االله علیه و آله | mu‘jizāt-un nabī ṣalla lāh ‘alayh-i wa āl-ih(فضایل و مناقب)طب النبی (ص ) | ṭibb-un nabī (ṣ)(طب ، حدیث)

؟ ابهری ، ابوالوزیر بن احمد
abharī, abolvazīr ebn-e ahmad


تزویج النبی (ص ) مع خدیجه بنت خویلد | tazvīj-on nabī ma‘a xadīja bent-e xovayled(متفرقه)سیره النبی | sīrat-un-nabī(تاریخ پیامبر اکرم (ص ))

قادوسی ، علی بن محمد، - 708 قمری
qādūsī, ‘alī ebn-e mohammad (- 1309)


معراج نامه | me‘rāj nāme(شعر)

نابی دده ، عثمان بن محمد، - 1142 قمری
nābī dada, ‘osmān ebn-e mohammad(- 1730)


الدر الیتیم فی مولد النبی الکریم | ad-durr-ul yatīm fī mulid-in nabī-yil karīm(فضایل و مناقب)جنگ | jong(گوناگون)

ملاعبد النبی بن حاجی باقر، ق 12 قمری
molld-‘abd-on-nabī ebn-e hājī bāqer (- 18c)


الدر الیتیم فی مولد النبی الکریم | ad-durr-ul yatīm fī mulid-in nabī-yil karīm(فضایل و مناقب)