شرح عوامل ملامحسن | š.-e ‘avāmel-e mollā-mohsen(نحو)حدائق الشریعه فی تراجم علماء الشیعه = بقایا الاطیاب فی تتمه الکنی و الالقاب | ḥadā’iq-uš šarī‘a fī tarājim-i ‘ulamā’-iš šī‘a = baqāya-l aṭyāb fī tatimmat-il kunay wa-l alqāb(تراجم)

حسینی اعرجی ، محمد رضا بن جعفر، ق 14 قمری
hoseynī-ye a‘rajī, mohammad rezā ebn-e ja‘far (- 20c)


شرح شواهد عوامل ملامحسن | š.-e šavāhed-e ‘avāmel-e mollā-mohsen(نحو)الاستصحاب (تقریرات ) | feyzī, ahmad ebn-e mohammad mohsen (- 19c)(اصول فقه)غفوریه | qafūrīye(شرح حدیث)

موسوی ، یحیی بن محسن ، ق 13 قمری
mūsavī, yahyā ebn-e mohsen (- 19c)


مجلس آرا | majles-ārā(اخلاق)

شیرازی ، محمد محسن ، ق 12 قمری
Šīrāzī,mohammad mohsen ( - 18c)


مجلس آرا | majles-ārā(اخلاق)

شیرازی ، محمد محسن ، ق 12 قمری
Šīrāzī,mohammad mohsen ( - 18c)


التقلید | at-taqlīd(فقه)

فیضی ، احمد بن محمد محسن ، ق 13 قمری
feyzī, ahmad ebn-e mohammad mohsen (- 19c)


وضع انبارهای فنی شرکت نفت | vaz‘-e anbār-hā-ye fannī-ye šerkat-e naft(متفرقه)

کلاهچی ، محسن ،قرن 15 قمری
kolāhčī, mohsen (21)


بدایه الهدایه | bidāyat-ul hidāya(تجوید)

لویمی ، عبدالمحسن بن محمد، ق 13 قمری
lovaymī, ‘abd-ol-mohsen ebn-e mohammad (- 19c)