جنگ | jong(گوناگون)

خوئی ، علی بن ملا علی میرزا، ق 13 قمری
xū’ī, ‘alī ebn-e mollā ‘alī mīrzā (- 19c)


التهجدیه | at-tahajjodīya(فقه)

شمس المعالی ، محمد حسین ، ق 13 قمری
šams-ol-ma‘ālī, mohammad hoseyn (- 19c)


اعجاز نامه | e‘jāz-nāme(شعر)

لاری ، شمس الدین محمد، ق 11 قمری
lārī, šams-od-dīn mohammad (-17c)


کشکول | kaškūl(گوناگون)

ملاباشی ، علی اکبر بن محمد، ق 13 قمری
mollā-bāšī,‘alī akbar ebn-e mohammad (- 19c)


استخراج تقویم و تعدیل شمس | estexrāj-e taqvīm va ta‘dīl-e šams(هیئت)اشراق النیرین | ešrāq-on nayyerīn(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016
1608)


صیغ عقد النکاح | ṣīyaġ-u ‘aqd-in nikāḥ(فقه)

ملاباشی ، حسین ، ق 12 قمری
mollā-bāšī, hoseyn (- 18c)


نام ه ها (1) | nāme-hā(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


بهاریه | bahārīye(ادبیات)

محقق خوانساری ، حسین بن محمد، 1016 - 1099 قمری
mohaqqeq-e xānsārī, hoseyn ebn-e mohammad (1608- 1688)


نام ه ها (1) | nāme-hā(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)