شرح الاوراد الفتحیه | š.-ol awrād-ol fathīyya(عرفان و تصوف)

جعفری ، محمد جعفر، ق 8 قمری
ja‘far-e afzal (- 14c)


العلم طریق | al-‘ilm-u ṭarīq(اخلاق)

زیدی ، جعفر بن احمد، - 576 قمری
zeydī, ja‘far ebn-e ahmad (- 1181)


محمودیه (ترجمه ) | mahmūdīye (t.)(عرفان و تصوف)

کرمانی ، زین العابدین بن جعفر، ق 13
kermānī,zayn-ol-‘ābedīn ebn-e ja‘far(- 13c)


شرح عوامل ملامحسن = تبصره یوسفیه | š.-e ‘avāmel-e mollā-mohsen = tabsare-ye yūsofīyya(نحو)

طالقانی ، جعفر بن محمد، ق 12 قمری
tāleqānī, ja‘far ebn-e mohammad (- 18c)


الخطب | al-xuṭab(ادبیات)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


آب حیات | āb-e hayāt(کلام و اعتقادات)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 ق
estarābādī, mohammad ja‘far e-bn-e sayf-od-dīn (1783- 1846)


نجم الهدایه | najam-ul hidāya(فقه)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


تقریرات الاصول | taqrīrāt-ul usūl(اصول فقه)

گلپایگانی ، محمد جعفر بن عباس ، - 1337 قمری
golpāygānī, mohammad ja‘far ebn-e ‘abbās (- 1919)


تعریف فقه | ta‘rīf-e feqh(فقه)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


آب حیات | āb-e hayāt(کلام و اعتقادات)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 ق
estarābādī, mohammad ja‘far e-bn-e sayf-od-dīn (1783- 1846)