حاشیه حاشیه الجرجانی علی تحریر القواعد المنطقیه = حاشیه عماد الفارسی = حاشیه حاشیه شرح الشمسیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya = ḥāšīyat-u ‘imād-il fārsī(منطق)

عماد الدین فارسی ، عماد بن یحیی ، ق 9 قمری
‘emād-od-dīn-e fārsī, ‘emād ebn-e yahyā (- 15c)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی تحریر القواعد المنطقیه = حاشیه عماد الفارسی = حاشیه حاشیه شرح الشمسیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya = ḥāšīyat-u ‘imād-il fārsī(منطق)

عماد الدین فارسی ، عماد بن یحیی ، ق 9 قمری
‘emād-od-dīn-e fārsī, ‘emād ebn-e yahyā (- 15c)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی تحریر القواعد المنطقیه = حاشیه عماد الفارسی = حاشیه حاشیه شرح الشمسیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya = ḥāšīyat-u ‘imād-il fārsī(منطق)

عماد الدین فارسی ، عماد بن یحیی ، ق 9 قمری
‘emād-od-dīn-e fārsī, ‘emād ebn-e yahyā (- 15c)


شرح قواعد الاحکام | š.-u qawā‘id-il-aḥkām(فقه)

نوشابادی کاشانی ، علی اکبر، - 1174 قمری
nūšābādī kāšānī، ‘alī akbar (- 1761)


شرح دیباجه تحریر القواعد المنطقیه = حاشیه تحریر القواعد المنطقیه = برهانیه | š.-u dībājat-i taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya = ḥāšīyat-u taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya = burhānīyya(منطق)

برهان الدین بن کمال الدین حمید، ق 9 قمری
borhān-od-dīn ebn-e kamāl-od-dīn hamīd (- 15c)


شرح دیباجه تحریر القواعد المنطقیه = حاشیه تحریر القواعد المنطقیه = برهانیه | š.-u dībājat-i taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya = ḥāšīyat-u taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya = burhānīyya(منطق)

برهان الدین بن کمال الدین حمید، ق 9 قمری
borhān-od-dīn ebn-e kamāl-od-dīn hamīd (- 15c)


شرح دیباجه تحریر القواعد المنطقیه = حاشیه تحریر القواعد المنطقیه = برهانیه | š.-u dībājat-i taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya = ḥāšīyat-u taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya = burhānīyya(منطق)

برهان الدین بن کمال الدین حمید، ق 9 قمری
borhān-od-dīn ebn-e kamāl-od-dīn hamīd (- 15c)


شرح قواعد الاحکام (ارث ) | š.-u qawā‘id-il-aḥkām (irṯ)(فقه)

؟ کرکی عاملی ، حسین بن حسن ، - 1001 قمری
karakī ‘āmelī, hoseyn ebn-e hasan (- 1593)


نفحات الالهام لتسدید قواعد الاحکام | nafaḥāt-ul ilhām li-tasdīd-i qawā‘id-il aḥkām(فقه)

برغانی ، عبدالحسین بن علی ، ق 13 قمری
baraqānī, ‘abd-ol-hoseyn ebn-e ‘alī(- 19c)


حاشیه تسدید القواعد فی شرح تجرید العقاید = حاشیه شرح القدیم للتجرید = حاشیه شرح الاصفهانی علی التجرید | ḥāšīyat-u tasdīd-il qawā‘id fī š.-i tajrīd-il a‘qāyid = ḥāšīyat-u š.-il qadīm li-t-tajrīd(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)