دلیل الطالبین لکلام النحویین | dalīl-uṭ ṭālibīn li-kalām-in naḥwīyīn(نحو)

کرمی ، مرعی بن یوسف ، - 1033 قمری
karamī, mar‘ī ebn-e yūsof (- 1624)


شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام | šawāriq-ul ilhām fī š.-i tajrīd-il kalām(کلام و اعتقادات)

لاهیجی ، عبدالرزاق بن علی ، - 1071 ؟ قمری
lāhījī, ‘abd-or-razzāq ebn-e ‘alī (- 1661)


شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام | šawāriq-ul ilhām fī š.-i tajrīd-il kalām(کلام و اعتقادات)

لاهیجی ، عبدالرزاق بن علی ، - 1071 ؟ قمری
lāhījī, ‘abd-or-razzāq ebn-e ‘alī (- 1661)


شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام | šawāriq-ul ilhām fī š.-i tajrīd-il kalām(کلام و اعتقادات)

لاهیجی ، عبدالرزاق بن علی ، - 1071 ؟ قمری
lāhījī, ‘abd-or-razzāq ebn-e ‘alī (- 1661)


الاعتقادات = مختصر فی علم الکلام | al-i‘tiqādāt = muxtaṣar fī ‘ilm-il-kalām(کلام و اعتقادات)

محقق حلی ، جعفر بن حسن ، 602 - 676 قمری
mohaqqeq-e hellī, ja‘far ebn-e hasan (1206-1278)


شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام | šawāriq-ul ilhām fī š.-i tajrīd-il kalām(کلام و اعتقادات)

لاهیجی ، عبدالرزاق بن علی ، - 1071 ؟ قمری
lāhījī, ‘abd-or-razzāq ebn-e ‘alī (- 1661)


شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام | šawāriq-ul ilhām fī š.-i tajrīd-il kalām(کلام و اعتقادات)

لاهیجی ، عبدالرزاق بن علی ، - 1071 ؟ قمری
lāhījī, ‘abd-or-razzāq ebn-e ‘alī (- 1661)


شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام | šawāriq-ul ilhām fī š.-i tajrīd-il kalām(کلام و اعتقادات)

لاهیجی ، عبدالرزاق بن علی ، - 1071 ؟ قمری
lāhījī, ‘abd-or-razzāq ebn-e ‘alī (- 1661)


حاشیه حاشیه آقا جمال علی حاشیه الخفری علی شرح التجرید = زمان موهوم (رساله در اثبات ... ) | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i āqā jamāl ‘alā ḥāšīyat-il xafrī ‘alā š.- it tajrīd = zamān-e mawhūm (r. dar esbāt)(کلام و اعتقادات)

اصفهانی ، محمد بن محمد زمان ، ق 12 قمری
esfahānī, mohammad ebn-e mohammad zamān (- 18c)


کلام المهدی | kalām-ul mahdī(کلام و اعتقادات)

مشعشع ، محمد بن فلاح ، - 870 قمری
moša‘ša‘, mohammad ebn-e fallāh (- 1466)