فرهنگ نامه پزشکی | farhang nāme-ye pezeškī(فرهنگ اصطلاحات)

؟ صحت ، سید محمد، ق 13 قمری
sehhat, seyyed mohammad (- 19c)


فتح محمدیه (فرهنگ لغات آمدنامه ) | fath-e mohammadīye (farhang-e loqāt-e āmodnāmeh)(لغت)

فتح محمد
fath mohammad


خاتمه فرهنگ جهانگیری | xāteme-ye farhang-e jahāngīrī(لغت)

جمال الدین انجو، حسین بن حسن ، - 1035 قمری
jamāl-od-dīn anjū, hoseyn ebn-e hasan (- 1626)


فرهنگ خداپرستی | farhang-e xodā-parastī(شعر، تاریخ معصومین)

محرم یزدی ، عبدالوهاب بن محمد علی ، - 1277 ؟ قمری
moharram-e yazdī, ‘abd-ol-vahhāb ebn-e mohammad ‘alī (- 1861)


فرهنگ جهانگیری | farhang-e jahāngīrī(لغت)

جمال الدین انجو، حسین بن حسن ، - 1035 قمری
jamāl-od-dīn anjū, hoseyn ebn-e hasan (- 1626)


فرهنگ جهانگیری | farhang-e jahāngīrī(لغت)

جمال الدین انجو، حسین بن حسن ، - 1035 قمری
jamāl-od-dīn anjū, hoseyn ebn-e hasan (- 1626)


فرهنگ فرانسه به فارسی | farhang-e farānse be-fārsī(لغت)

اعتمادالسلطنه ، محمدحسن بن علی ،1259 - 1313قمری
e‘temād-os-saltane, mohammad hasan ebn-e ‘alī (1843 - 1896)


فرهنگ اختری | farhang-e axtarī(لغت)

اختری ، مصطفی بن احمد، - 968 قمری
Axtarī, mostafā ebn-e ahmad (- 1561)


فرهنگ اختری | farhang-e axtarī(لغت)

اختری ، مصطفی بن احمد، - 968 قمری
Axtarī, mostafā ebn-e ahmad (- 1561)


فرهنگ اصطلاحات ادبی | farhang-e estelāhāt-e adabī(فرهنگ اصطلاحات)