کنز الفوائد | kanz-ul fawā’id(گوناگون)

کراجکی ، محمد بن علی ، - 449 قمری
karājakī, mohammad ebn-e ‘alī(- 1058)


الفوائد الاصولیه | al-fawā’id-ul uṣūlīya(اصول فقه)

روزدری ، علی ، - 1290 قمری
rūzdarī, ‘alī (- 1873)


الفوائد المهمه | al-fawā’id-ul muhimma(گوناگون)

علی بن محمد تقی بن یعقوب ، ق 14 قمری
‘alī ebn-e mohammad taqī ebn-e ya‘qūb (- 20c)


شرح الفوائد الصمدیه | š.-ul fawā’id-iṣ ṣamadīyya(نحو)

حسینی ، عبدالعظیم بن عبدالغنی ، ق 13 قمری
hoseynī, ‘abd-ol-‘azīm ebn-e ‘abd-ol-qanī (- 19c)


شرح الفوائد الصمدیه | š.-ul-fawā’id-iṣ-ṣamadīyya(نحو)

حسینی کاشانی ، محمد بن علی ، ق 13 قمری
hoseynī kāšānī, mohammad ebn-e ‘alī (- 19c)


شرح الفوائد الصمدیه | š.-ul fawā’id-iṣ ṣamadīyya(نحو)

حسینی ، عبدالعظیم بن عبدالغنی ، ق 13 قمری
hoseynī, ‘abd-ol-‘azīm ebn-e ‘abd-ol-qanī (- 19c)


الفرائد الشمسیه فی شرح الفوائد الصمدیه | al-farā’id-uš šamsīya fī š.-il al-fawā’id-iṣ ṣamadīya exjālī lāhījī, ahmad ebn-e mohammad (- 17c)(نحو)شرح الفوائد الغیاثیه | š.-ul fawā’id-il ġīyāṯīyya(بلاغت)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


الفوائد الروحانیه | al-fawā’id-ur rawḥānīyya(فقه)

تونی ، محمد باقر بن ملک علی ، ق 11 قمری
tūnī, mohammad bāqer ebn-e malek ‘alī (- 17c)


الفرائد الشمسیه فی شرح الفوائد الصمدیه | al-farā’id-uš šamsīya fī š.-il al-fawā’id-iṣ ṣamadīya exjālī lāhījī, ahmad ebn-e mohammad (- 17c)(نحو)