السر فی عظمه سوره الفاتحه = تحقیق سبب کون سوره الحمد عظیم الشان جلیل القدر (مقاله فی ) = رساله فی فضل الحمد | as-sirr fī ‘aẓamat-i sūrat-il fātiḥa = taḥqīq-u sabab-i kawn-i sūrat-il ḥamd ‘aẓīm-aš ša’n jalīl-al qadr (mq.- un fī = r.-un fī faḍl-il ḥamd(تفسیر)

نظام الدین گیلانی ، احمد بن علی ، ق 11 قمری
nezām-od-dīn-e gīlānī, ahmad ebn-e ‘alī (- 17c)