شرح زبده الاصول | š.-u zubdat-il-uṣūl(اصول فقه)

مازندرانی ، محمد صالح بن احمد، - 1081 ؟ قمری
māzandarānī, mohammad sāleh ebn-e ahmad (- 1671)


زبده الاصول | zubdat-ul usūl(اصول فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


شرح زبده الاصول | š.-u zubdat-il-uṣūl(اصول فقه)

مازندرانی ، محمد صالح بن احمد، - 1081 ؟ قمری
māzandarānī, mohammad sāleh ebn-e ahmad (- 1671)


زبده الاصول | zubdat-ul usūl(اصول فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


زبده الاصول | zubdat-ul usūl(اصول فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


شرح زبده الاصول | š.-u zubdat-il-uṣūl(اصول فقه)

مازندرانی ، محمد صالح بن احمد، - 1081 ؟ قمری
māzandarānī, mohammad sāleh ebn-e ahmad (- 1671)


شرح زبده الاصول | š.-u zubdat-il-uṣūl(اصول فقه)

مازندرانی ، محمد صالح بن احمد، - 1081 ؟ قمری
māzandarānī, mohammad sāleh ebn-e ahmad (- 1671)


منتهی الوصول فی شرح زبده الاصول | muntaha-l wuṣūl fī š.-i zubdat-il uṣūl(اصول فقه)

طبری ، محمد کاظم بن رضا، ق 13 قمری
tabarī, mohammad kāzem ebn-e rezā(- 19c)


الوجیزه فی الفقه = زبده الدلیل | al-wajīza fi-l fiqh = zubdat-ud dalīl(فقه)

شبر، عبداالله بن محمد رضا، 1188؟ - 1242 قمری
šobbar, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā (1774 - 1827)


الکواکب الضیائیه فی شرح الزبده البهائیه | al-kawākib-u۳۳iyā’īya fī š.-iz zubdat-il bahā’īya(اصول فقه)

حسینی خراسانی ، یوسف بن محمد، ق 13 قمری
hoseynī xorāsānī, yūsof ebn-e mohammad(- 19c)