جام جهان نما | jām-e jahān-namā(عرفان و تصوف)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


جام جهان نما | jām-e jahān-namā(عرفان و تصوف)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


زندان نامه | zendān nāma(شعر)

تائب تبریزی ، اسماعیل بن حسین ، - 1374 قمری
tā’eb-e tabrīzī, esmā‘īl ebn-e hoseyn (- 1955)


جام جهان نما | jām-e jahān-namā(عرفان و تصوف)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


آیینه جهان نما و طلسم گنج گشا | āyīne-ye jahān-namā va telesm-e ganj-gošā(عرفان و تصوف)

یمنی ، ابوسعید بن یحیی ، ق 8 ق
yamanī, abū-sa‘īd ebn-e yahyā (14C)


قطب نمای مساحی و دکلیناتوار | qotb-namā-ye massāhī va deklīnātowār(هندسه)

مهندس ، محمد شریف ، - 1285 قمری
mohandes, mohammad šarīf(- 1869)


زمین نامه | zamīn nāma(متفرقه)

قراچه داغی ، محمد جعفر بن محمد باقر، - 1310 قمری
(- 1893)


شرح دیباچه خشخاش نامه | š.-e dībāče-ye xašxāš nāma(گوناگون)

تائب تبریزی ، اسماعیل بن حسین ، - 1374 قمری
tā’eb-e tabrīzī, esmā‘īl ebn-e hoseyn (- 1955)


جام جهان نما = مرآت الجمال | jām-e jahān-namā = mer’āt-e jamāl()

دشتکی شیرازی ، منصور بن صدرالدین محمد، - 948 قمری
daštakī šīrāzī, mansūr ebn-e sadr-od-dīn mohammad (- 1542)


رد دیباچه آئینه حق نما | radd-e dībāče-ye āyīne-ye haq-namā(کلام و اعتقادات)

علوی عاملی ، احمد بن زین العابدین ، - 1054 قمری
‘alavī ‘āmelī, ahmad ebn-e zayn-ol-‘ābedīn (- 1645)