شرح شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام | š.-u šarāyi‘-il-islām fī masā’il-il-ḥalāl-i wa-l ḥarām(فقه)شرح شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام | š.-u šarāyi‘-il-islām fī masā’il-il-ḥalāl-i wa-l ḥarām(فقه)شرح شرایع الاسلام | š.-u šarāyi‘-il-islām(فقه)

زاهد نجفی ، عیسی بن حسین ، ق 13 قمری
zāhed najafī, ‘īsā ben hoseyn (- 19c)


حاشیه شرایع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام | ḥāšīyat-u šarāyi‘-il islām fi-l masā’il-il ḥalāl wa-l ḥarām(فقه)شرح شرایع الاسلام | š.-u šarāyi‘-il-islām(فقه)

شروقی ، محمد حسن بن موسی ، - 1277 قمری
šorūqī, mohammad hasan ebn-e mūsā (- 1861)


غایه المرام فی شرح شرایع الاسلام | ġāyat-ul marām fī š.-i šarāyi‘-il islām(فقه)

صیمری ، مفلح بن حسن ، - 900 ؟ قمری
saymarī, mofleh ebn-e hasan (- 1495)


شرح شرایع الاسلام | š.-u šarāyi‘-il-islām(فقه)

کجوری مازندرانی ، مهدی ، 1216 - 1293 قمری
kajūrī māzandarānī, mahdī (1802 - 1876)


غایه المرام فی شرح شرایع الاسلام | ġāyat-ul marām fī š.-i šarāyi‘-il islām(فقه)

صیمری ، مفلح بن حسن ، - 900 ؟ قمری
saymarī, mofleh ebn-e hasan (- 1495)


کنز الکلام فی شرح شرایع الاسلام | kanz-ul kalām fī š.-i šarāyi‘-il islām(فقه)

حسینی ، محمد جواد بن حسین ، ق 13 قمری
hoseynī, mohammad javād ebn-e hoseyn(- 19c)


مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح شرایع الاسلام = شرح مفاتیح الشرایع = شرح المفاتیح | maṣābīḥ-uẓẓalām fī š.-i mafātīḥ-i šarāyi‘-il islām = š.- u mafātīḥ-iš šarāyi‘ = š.-ul mafātīḥ(فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal(1707 - 1791)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﻊ؛ ﻓﻴﺾ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﻩ ﻣﺮﺗﻀﻲ (۱۰۰۶ - ۱۰۹۱) ﺷﺮﺡ ﻣﻔﺼﻞ ﻭ ﻣﺸﻬﻮﺭﻱ ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ?