درویشیه = درویش نامه = سیر و سلوک | darvīšīye = darvīš-nāme = seyr va solūk(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


نوریه = حقیقت نور و تفاصیل انوار | nūrīye = haqīqat-e nūr va tafāsīl-e anvār(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


نوریه = حقیقت نور و تفاصیل انوار | nūrīye = haqīqat-e nūr va tafāsīl-e anvār(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


درویشیه = درویش نامه = سیر و سلوک | darvīšīye = darvīš-nāme = seyr va solūk(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


بهرامشاهیه = صلاتیه = تحفه الملوک | bahrām-šāhīye = salātīye = tohfat-ol molūk(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315-1385)


اربعین امیریه = چهل حدیث | arba‘īn-e amīrīye = čehel hadīs(حدیث)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


وجودیه = حل الفصوص = شرح فصوص الحکم | vojūdyye = hall-el fosūs = š.-e fosūs-ol hekam(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


وجودیه = حل الفصوص = شرح فصوص الحکم | vojūdyye = hall-el fosūs = š.-e fosūs-ol hekam(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


ذکریه = رساله ذکریه | zekrīye = r.-ye zekrīye(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


ذکریه = رساله ذکریه | zekrīye = r.-ye zekrīye(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)