فوائد الرازی | favā’ed-ur rāzī(حدیث)

بجلی رازی ، تمام بن محمد، - 414 قمری
bajalī rāzī, tamām ebn-e mohammad (- 1024)


زینه التواریخ | zīnat-ot-tavārīx(تاریخ جهان)

رضی تبریزی ، محمد رضی بن محمد شفیع ، - 1223 ؟ قمری
razī tabrīzī, mohammad razī ebn-e mohammad šafī‘ (- 1808)


مشیخه ابی عبداالله الرازی | mašīxat-u abī ‘abd-il-lāh ar-rāzī(رجال)

رازی معدل ، محمد بن احمد، ق 5 قمری
rāzī mo‘addel, mohammad ebn-e ahmad (- 11c)

۴۶ ﺷﻴﺦ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻭ ﺭﺍﻭﻳﺎﺕ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﺑﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑ?

دیوان رضی نیشابوری | d.-e razī neyšābūrī(شعر)

رضی الدین نیشابوری ، محمد، - 598 قمری
razī-yod-dīn-e neyšābūrī, mohammad ( - 1202)


تاریخ صنعاء (تاریخ الرازی ) | tārīx-e san‘ā’ (tārīx-ur rāzī)(تاریخ)

رازی صنعانی ، احمد بن عبداالله، ق 10 قمری
rāzī san‘ānī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-lāh (-16c)


ریاض المتهجدین = ریاض المجتهدین | rīyāz-ol-motahajjedīn = rīyāz-ol-mojtahedīn(دعا)

رضی تبریزی ، محمد رضی بن محمد شفیع ، - 1223؟ قمری
razī tabrīzī, mohammad razī ebn-e mohammad šafī‘ (- 1808)


ریاض المتهجدین = ریاض المجتهدین | rīyāz-ol-motahajjedīn = rīyāz-ol-mojtahedīn(دعا)

رضی تبریزی ، محمد رضی بن محمد شفیع ، - 1223؟ قمری
razī tabrīzī, mohammad razī ebn-e mohammad šafī‘ (- 1808)


فوائد یوسف بن عاصم الرازی | favā’ed-e yūsof ebn-e ‘āsem-er rāzī(حدیث)

رازی ، یوسف بن عاصم ، ق 3 قمری
rāzī, yūsof ebn-e ‘āsem (- 9c)


نجاه العباد فی یوم المعاد (ترجمه ) | najāt-ul ‘ibād fī yawm-il ma‘ād (t.)(فقه)

مدرس ، حسن بن علی ، 1210 - 1273 قمری
modarres,hasan ebn-e ‘alī (1796 - 1857)


روض الجنان و روح الجنان = تفسیر ابوالفتوح رازی | rawz-ol jenān v rawh-ol janān = tafsīr-e ab-ol-fotūh-e rāzī(تفسیر)

ابوالفتوح رازی ، حسین بن علی ، 552 - ق 6 قمری
ab-ol-fotūh-e rāzī, hoseyn ebn-e ‘alī (1158 - 12c)