میزان الادب فی قواعد الفاظ العرب | mīzān-ol adab fī qavā‘ed-e alfāz-el ‘arab(ادبیات)

عصام الدین اسفراینی ، ابراهیم بن محمد، 873 - 951 ؟ قمری
‘esām-od-dīn-e esfarāyenī, ebrāhīm ebn-e mohammad (1469 - 1545)


شرح الفاظ خطبه الوافیه فی شرح الکافیه = شرح مقدمه الوافیه | š.-u alfāẓ-i xuṭbat-il wāfīya fī š.-il kāfīya = š.-u muqaddamat-il wāfīya(نحو)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


شرح الفاظ خطبه الوافیه فی شرح الکافیه = شرح مقدمه الوافیه | š.-u alfāẓ-i xuṭbat-il wāfīya fī š.-il kāfīya = š.-u muqaddamat-il wāfīya(نحو)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


فرهنگ جهانگیری (مختصر) | farhang-e jahāngīrī (mx.)(لغت)

اردلان کردستانی ، عباس ، ق 11 قمری
ardalān kordestānī, ‘abbās (- 17c)


فرهنگ واژه های مواهب علیه | farhang-e vāže hā-ye mavāheb-e ‘ellīyye(لغت)

امام داد بن محمد
emām dād ebn-e mohammad


فرهنگ = شرح مشکلات گلستان | farhang = š.-e moškelāt-e golestān(ادبیات)

مولوی ، جنید بن عبداالله
Mowlavī, jonayd ebn-e ‘abd-ol-lāh


مترادف الالفاظ | motarādef-ol alfāz(لغت)

کریمی ، عبد الکریم بن شیخ راجن ، ق 11 قمری
karīmī, ‘abd-ol-karīm ebn-e šayx rājen ( - 17c)

ﺍﻫﺪﺍﺀ ﺑﻪ: ﺍﺣﻤﺪﺧﺎﻥ ﺑﻦ ﭘﻴﺮﺧﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۹۹۸ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﻫﻤﻴﺮﭘﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻛﺎﻟﭙﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺍﺳﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﺷﺎﻣ??

فرهنگ مردوخ | farhang-e mardūx(لغت)

مردوخی ، محمد بن عبدالمومن ، ق 14 قمری
mardūxī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-mo’men (- 20c)


فرهنگ فارسی به روسی | farhang-e fārsī be rūsī(لغت)فرهنگ قرآن | farhang-e qor’ān(لغت)

شریعت سنگلجی ، محمد اقر بن رضاقلی ، - 141 قمری
šarī‘at sangelajī, mohammad bāqer ebn-e rezā qolī (- 1991)