الملاحن | al-malāḥin(لغت)

ابن درید، محمد بن حسن ، 223 - 321 قمری
ebn-e dorayd, mohammad ebn-e hasan (839 - 934)


عمده | ‘omde(کلام و اعتقادات)

طبری ، حسن بن علی ، ق 7 قمری
tabarī, hasan ebn-e ‘alī (- 13c)


تعبیر نامه | ta‘bīr-nāme(خوابگزاری)

حسن بن ابراهیم ، ق 14 قمری
hasan ebn-e ebrāhīm ( - 20c)


تحفه الدعوات | tohfat-od da‘avāt(دعا)

زواره ای ، علی بن حسن ، ق 10 قمری
zavvāre’ī, ‘alī ibn-i hasan ( - 16c)


قواعد رسم الخط | qavā‘ed-e rasm-ol xat(علوم قرآن ، خط)

ابوالحسن
ab-ol-hasan


هفت بند | haft band(شعر)

کاشی ، حسن بن محمود، ق 8 قمری
kāšī, hasan ebn-e mahmūd(- 14c)


امامت | imāma(کلام و اعتقادات)

طبری ، حسن بن علی ، ق 7 قمری
tabarī, hasan ebn-e ‘alī (- 13c)


الفوائد (منتخب ) | al-fawā’id (mn.)(حدیث)

ابن علویه ، حسن بن علی ، - 298 قمری
ebn-e ‘alavīye, hasan ebn-e ‘alī (- 911)


معراج نامه | me‘rāj nāme(کلام و اعتقادات ، شعر)

صالح بن حسن
sāleh ebn-e hasan


مغنی الفقیه | muġn-il faqīh(فقه)

غنی خراسانی ، حسن ، ق 13 قمری
qanī xorāsānī, hasan(- 19c)