تفسیر مسئله بسیط الحقیقه کل الاشیاء = جواب ملامحمد دامغانی | tafsīr-u mas’alat-i basīṭ-ul ḥaqīqa kull-ul ašyā’ = javāb- e mollā-mohammad-e dāmqānī(فلسفه)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


حجه الکلام لایضاح محجه الزام الخصام و افحام معانی عقائد الاسلام = حشر الجسمانی = رساله فی المعاد | ḥujjat-ul kalām li-īḍāḥ-i maḥajjat-i ilzām-il xiṣām wa ifhām-i ma‘ānī ‘aqā’id-il islām = ḥašr-ul jismānī(کلام و اعتقادات)

دشتکی شیرازی ، منصور بن صدرالدین محمد، - 948 قمری
daštakī šīrāzī, mansūr ebn-e sadr-od-dīn mohammad (- 1542)


خواص الاشیاء = خواص و منافع اشیاء | xavas-ol a’šyā’ = xavas va manāfe‘ ašyā‘(طبیعیات)المعاد = معاد الاجسام = معاد جسمانی | al-ma‘ād = ma‘ād-ul ajsām = ma‘ād-e jesmānī(کلام و اعتقادات)

احسائی ، علی نقی بن احمد، - 1246 قمری
ahsā’ī, ‘alī naqī ebn-e ahmad(- 1831)


المعاد الجسمانی = شرح رساله المعاد = اثبات معاد جسمانی و علم حادث = شرح کلمات الشیخ احمد الاحسائی فی المعاد | al-ma‘ād-ul jismānī = š.-u r.-il ma‘ād = esbāt-e ma‘ād- e jesmānī va ‘elm-e hādes = šarh-u kalamāt-i al-šayx aḥmad al-aḥsā’ī fi-l ma‘ād(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


المعاد الجسمانی = شرح رساله المعاد = اثبات معاد جسمانی و علم حادث = شرح کلمات الشیخ احمد الاحسائی فی المعاد | al-ma‘ād-ul jismānī = š.-u r.-il ma‘ād = esbāt-e ma‘ād- e jesmānī va ‘elm-e hādes = šarh-u kalamāt-i al-šayx aḥmad al-aḥsā’ī fi-l ma‘ād(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


المعاد الجسمانی = شرح رساله المعاد = اثبات معاد جسمانی و علم حادث = شرح کلمات الشیخ احمد الاحسائی فی المعاد | al-ma‘ād-ul jismānī = š.-u r.-il ma‘ād = esbāt-e ma‘ād- e jesmānī va ‘elm-e hādes = šarh-u kalamāt-i al-šayx aḥmad al-aḥsā’ī fi-l ma‘ād(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


المعاد = المعاد الجسمانی = شرح رساله المعاد = الاجسام و الاجساد = احوال الانسان و ذکر الاجسام و الاجساد | al-ma‘ād = al-ma‘ād-ul jismānī = šarh-u r.-il ma‘ād = al-ajsām wa-l ajsād = aḥwāl-ul insān wa ۶ikr-ul ajsām wa-l ajsād(کلام و اعتقادات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


المعاد = المعاد الجسمانی = شرح رساله المعاد = الاجسام و الاجساد = احوال الانسان و ذکر الاجسام و الاجساد | al-ma‘ād = al-ma‘ād-ul jismānī = šarh-u r.-il ma‘ād = al-ajsām wa-l ajsād = aḥwāl-ul insān wa ۶ikr-ul ajsām wa-l ajsād(کلام و اعتقادات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


الرساله الحشریه | ar-r.-ul ḥašrīya(کلام و اعتقادات)

؟ علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)