شمس المعارف و لطایف العوارف = شمس المعارف الکبری | šams-ul ma‘ārif wa laṭāyif-ul ‘awārif = šams-ul ma‘ārif-ul kubrā(علوم قرآن ، علوم غریبه ، دعا)

بونی ، احمد بن علی ، - 622 قمری
būnī, ahmad ebn-e ‘alī (- 1226)


شمس المعارف و لطایف العوارف = شمس المعارف الکبری | šams-ul ma‘ārif wa laṭāyif-ul ‘awārif = šams-ul ma‘ārif-ul kubrā(علوم قرآن ، علوم غریبه ، دعا)

بونی ، احمد بن علی ، - 622 قمری
būnī, ahmad ebn-e ‘alī (- 1226)


دیوان شمس مغربی = دیوان مغربی | d.-e šams-e maqrebī = d.-e maqrebī(شعر)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


دیوان شمس مغربی = دیوان مغربی | d.-e šams-e maqrebī = d.-e maqrebī(شعر)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


دیوان صادق اصفهانی = دیوان صادق ملا رجب | d.-e sādeq-e esfahānī = d.-e sādeq-e mollā rajab(شعر)

صادق ملا رجب ، - 1305 قمری
sādeq-e mollā rajab (- 1888)


دیوان صادق اصفهانی = دیوان صادق ملا رجب | d.-e sādeq-e esfahānī = d.-e sādeq-e mollā rajab(شعر)

صادق ملا رجب ، - 1305 قمری
sādeq-e mollā rajab (- 1888)


حاشیه حاشیه الخطائی علی مختصر المعانی = حاشیه ملا عبداالله یزدی بر حاشیه خطایی | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il xaṭā’ī ‘alā muxtaṣar-il ma‘ānī = hāšīye-ye mollā ‘abd-ol-lāh-e yazdī bar hāšīye-ye xatāyī(معانی بیان)

ملا عبداالله بن حسین یزدی ، - 981 ؟ قمری
mollā ‘abd-ol-lāh ebn-e hoseyn-e yazdī (- 1574)


حاشیه حاشیه الخطائی علی مختصر المعانی = حاشیه ملا عبداالله یزدی بر حاشیه خطایی | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il xaṭā’ī ‘alā muxtaṣar-il ma‘ānī = hāšīye-ye mollā ‘abd-ol-lāh-e yazdī bar hāšīye-ye xatāyī(معانی بیان)

ملا عبداالله بن حسین یزدی ، - 981 ؟ قمری
mollā ‘abd-ol-lāh ebn-e hoseyn-e yazdī (- 1574)


حاشیه حاشیه الخطائی علی مختصر المعانی = حاشیه ملا عبداالله یزدی بر حاشیه خطایی | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il xaṭā’ī ‘alā muxtaṣar-il ma‘ānī = hāšīye-ye mollā ‘abd-ol-lāh-e yazdī bar hāšīye-ye xatāyī(معانی بیان)

ملا عبداالله بن حسین یزدی ، - 981 ؟ قمری
mollā ‘abd-ol-lāh ebn-e hoseyn-e yazdī (- 1574)


حاشیه حاشیه الخطائی علی مختصر المعانی = حاشیه ملا عبداالله یزدی بر حاشیه خطایی | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il xaṭā’ī ‘alā muxtaṣar-il ma‘ānī = hāšīye-ye mollā ‘abd-ol-lāh-e yazdī bar hāšīye-ye xatāyī(معانی بیان)

ملا عبداالله بن حسین یزدی ، - 981 ؟ قمری
mollā ‘abd-ol-lāh ebn-e hoseyn-e yazdī (- 1574)