ابیات الاداب | abyāt-ul ādāb(ادبیات)

افضلی ، جعفر بن محمد، - 622 قمری
afzalī, ja‘far ebn-e mohammad ( - 1226)


قرب الاسناد | qurab-ul isnād(حدیث)

؟ حمیری ، عبداالله بن جعفر، - 310 ؟ قمری
hamyarī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ja‘far ( - 923)


قرب الاسناد | qurab-ul isnād(حدیث)

؟ حمیری ، عبداالله بن جعفر، - 310 ؟ قمری
hamyarī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ja‘far ( - 923)


قرب الاسناد | qurab-ul isnād(حدیث)

؟ حمیری ، عبداالله بن جعفر، - 310 ؟ قمری
hamyarī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ja‘far ( - 923)


الغایات | al-ġāyāt(حدیث)

ابن رازی ، جعفر بن احمد، ق 4 قمری
ebn-e rāzī, ja‘far ebn-e ahmad (- 10c)


قرب الاسناد | qurab-ul isnād(حدیث)

؟ حمیری ، عبداالله بن جعفر، - 310 ؟ قمری
hamyarī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ja‘far ( - 923)


قرب الاسناد | qurab-ul isnād(حدیث)

؟ حمیری ، عبداالله بن جعفر، - 310 ؟ قمری
hamyarī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ja‘far ( - 923)


الغایات | al-ġāyāt(حدیث)

ابن رازی ، جعفر بن احمد، ق 4 قمری
ebn-e rāzī, ja‘far ebn-e ahmad (- 10c)


الغایات | al-ġāyāt(حدیث)

ابن رازی ، جعفر بن احمد، ق 4 قمری
ebn-e rāzī, ja‘far ebn-e ahmad (- 10c)


القضاء | al-qazā’(فقه)

آشتیانی ، محمد حسن بن جعفر، 1248؟ - 1319 قمری
āštīyānī, mohammad hasan ebn-e ja‘far (1833 - 1902)