شاهرخ و گلرخ | šāhrox va golrox(داستان)

جیلانی ، محمود
jīlānī, mahmūd


حاشیه التصریف | ḥāšīyat-ut taṣrīf(صرف)

انطاکی ، محمود بن عمر
antākī, mahmūd ebn-e ‘omar


جنگ | jong(گوناگون)

موسوی ، محمود بن ابراهیم
mūsavī, mahmūd ebn-e ebrāhīm


مفاتیح المغالیق | mafātīh-ol maqālīq(جفر)

دهدار عیانی ، محمود بن محمد، ق 10 قمری
dehdār-e ‘ayānī, mahmūd ebn-e mohammad(- 16c)


الانموذج | al-unmūḏaj(نحو)

زمخشری ، محمود بن عمر، 467 - 538 قمری
zamaxšarī, mahmūd ebn-e ‘omar (1075-1144)


نجوم و رمل | nojūm va raml(هیئت ، رمل)

حسینی بخاری ، محمود
hoseynī boxārī,mahmūd


قبله | qeble(هیئت)

حسینی طباطبائی ، محمود، ق 11 قمری
hoseynī tabātabā’ī, mahmūd ( - 17c)


قبله | qeble(هیئت)

حسینی طباطبائی ، محمود، ق 11 قمری
hoseynī tabātabā’ī, mahmūd ( - 17c)


روح المرید فی شرح عقد الفرید | rawḥ-ul-murīd fī š.-i ‘iqd-il-farīd(تجوید)

سمرقندی ، محمد بن محمود، - 780 قمری
samarqandī, mohammad ebn-e mahmūd (- 1379)


روح = تحقیق الروح | rūh = tahqīq-or rūh(فلسفه)

اشنوی ، محمود بن خداداد، ق 7 قمری
ošnavī, mahmūd ebn-e xodādād (- 13c)