فرهنگ منظوم | farhang-e manzūm(لغت ، شعر)فرهنگ مجدول | farhang-e mojadval(لغت)فرهنگ لغات | farhang-e loqāt(لغت)الدر الوهاج فی شرح دقایق الفاظ المنهاج | ad-durr-un wahhāj fī š.-i daqāyiq-i alfāẓ-il minhāj(فقه)

نووی ، یحیی بن شرف ، 631 - 676 قمری
navavī, yahyā ebn-e šaraf (1234 - 1278)


مدخلیه العلم فی مدلولات الالفاظ | madxalīyat-ul ‘ilm fī madlūlāt-il alfāẓ(اصول فقه)

آرانی کاشانی ، ابوطالب بن محمد حسن ، ق 13 قمری
ārānī kāšānī, abu-tāleb ebn-e mohammad hasan(- 19c)


فرهنگ لغت (منظوم ) | farhang-e loqat (manzūm)(لغت)فرهنگ لغات قرآن | farhang-e loqāt-e qor’ān(لغت)فرهنگ واژه های مثنوی | farhang-e vāže hā-ye masnavī(لغت)فرهنگ جغتایی | farhang-e joqatāyī(لغت)

ندر علی ، ق 11 قمری
nadar ‘alī (- 17c)


عمده الحفاظ فی تفسیر اشرف الالفاظ | ‘umdat-ul ḥuffāẓ fī tafsīr-i ašraf-il alfāẓ(علوم قرآن)

ابن سمین حلبی ، احمد بن یوسف ، - 756 قمری
ebn-e samīn-e halabī, ahmad ebn-e yūsof (- 1356)