دیوان شمس مغربی = دیوان مغربی | d.-e šams-e maqrebī = d.-e maqrebī(شعر)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)