احکام دوازده سال ترکان | ahkām-e davāzdah sāl-e torkān(هیئت)احکام دوازده برج (منظوم ) | ahkām-e davāzdah borj (manzūm)(هیئت)اجوبه امام کاظم (ع ) | ajvebe-ye emām kāzem(حدیث)

؟ موسی بن جعفر (ع )، امام هفتم ، 128 - 183 قمری
mūsā ebn-e ja‘far, emām-e haftom (747 - 800)


شرح حال امام حسن و امام حسین (ع ) | š.-e hāl-e emām hasan va emām hosayn(تاریخ)مناقب و حکایات | manāqeb va hekāyāt(متفرقه)مطلع فی المناقب | matla‘ fe-l manāqeb(شعر)المغالطات = دوازده مقاله | al-muġāliṭāt = davāzdah maqāle(منطق)

بخاری ، محمود بن نعمه االله، ق 10 قمری
boxārī, mahmūd ebn-e ne‘mat-ol-lāh (- 16c)


مناظره امام محمد باقر با حجاج | monāzere-ye emām mohammad-e bāqer bā hajjāj(حدیث)

محمد بن علی (ع )، امام پنجم ، 57 - 114 قمری
mohammad ebn-e ‘alī, emām-e panjom (678 - 733)


تخمیس دوازده بند محتشم کاشانی | taxmīs-e davāzdah band-e mohtašam-e kāšānī(شعر)

؟ ثاقب اصفهانی ، اسماعیل ، - 1319 شمسی
sāqeb-e esfahānī, esmā‘īl (- 1940)


ریاض الابرار فی مناقب حیدر الکرار | rīyāz-ol abrār fī manāqeb-e haydar-l karrār(تاریخ معصومین)