طهاره الاعراق فی تحصیل الاخلاق = تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق = طهاره النفس | ṭahārat-ul a‘rāq fī taḥṣīl-il axlāq = tahḏīb-ul axlāq wa taṭhīr-ul a‘rāq = ṭahārat-un nafs(اخلاق)

ابن مسکویه ، احمد بن محمد، 320 - 421 قمری
ebn-e meskavayh, ahmad ebn-e mohammad (933- 1031)


عین الحیاه ناصری | ‘ayn-ol hayāt-e nāserī(طبیعیات)

طبیب ، سید حسین ، ق 14 قمری
tabīb, seyyed hoseyn (- 20c)


آداب ناصری | ādāb-e nāserī(اخلاق)

خلوتی ، محمد ابراهیم بن احمد، - 1252 ؟ ق
xalvatī, mohammad ebrāhīm ebn-e ahmad (-1836?)


آداب ناصری | ādāb-e nāserī(اخلاق)

خلوتی ، محمد ابراهیم بن احمد، - 1252 ؟ ق
xalvatī, mohammad ebrāhīm ebn-e ahmad (-1836?)


بدایع الحکم ناصری | badāye‘-ol hekam-e nāserī(طب)

علوی اصفهانی ، مصطفی بن عقیل ، ق 13 قمری
a‘lavī esfahānī ،mostafā ebn-e ‘aqīl (- 19c)


مذهب قالون و الدوری فی التجوید | ma۵hab-u qālūn wa-d dawrī fi-t tajwīd(تجوید)

ناشری ، عثمان بن عمر، 804 - 848 قمری
nāšerī,‘osmān ebn-e ‘omar (1402 - 1445)


الاحادیث العوال من المصافحات و الموافقات و الابدال | ’aḥādīṯ-ul ‘awāl min-al muṣāfiḥāt wa-l muwāfiqāt wa-l ’abdāl(رجال)

ناصری ، علی بن احمد، - 684 قمری
nāserī, ‘alī ebn-e ahmad ( - 1286)


اوصاف ناصری | ovsāf-e nāserī(شعر، تاریخ ایران)

سپهر کاشانی ، عباسقلی بن محمد تقی ، 1268 - 1342 قمری
sepehr-e kāšānī, ‘abbās-qolī ebn-e mohammad taqī (1852-1924)


آثار ناصری = ترجمه و شرح عهدنامه مالک اشتر نخعی | āsār-e nāserī = t. va s.-e ahdnāme-ye mālek-e aštar-e naxa‘ī(شرح حدیث ، اخلاق)

دزفولی ، محمد تقی بن علی ، 1223 - 1295 ق
dezfūlī, mohammad taqī e-bn-e ‘alī (1808-1878)


سعادات ناصریه و اقوات روحانیه = سعادت ناصری = ترجمه اکسیرالعباده | sa‘ādāt-e nāserīyye va aqvāt-e rowhānīye = sa‘ādat-e nāserī = t.-ye eksīr-ol-‘ebāda(تاریخ معصومین)

دربندی ، آقا بن عابد، - 1285 ؟ قمری
darbandī, āqā ben ‘ābed (- 1869)