فیروزیه | fīrūzīyye(تاریخ)

افندی ، عبداالله بن عیسی بیگ ، 1066 - 1130 ؟ قمری
afandī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ‘īsā beyg (1656 - 1718)


الاجاده فی شرح القلاده | al-’ijāda fī š.-il qalāda(ادبیات)

کعبی ، فتح االله بن علوان ، 1053 - 1130 قمری
ka‘bī, fath-ol-lāh ebn-e ‘alvān (1644 - 1718)


الفتوحات المنطقیه الفتحیه | al-futūḥāt-ul manṭiqīya-tul fatḥīya(منطق)

کعبی ، فتح االله بن علوان ، 1053 - 1130 قمری
ka‘bī, fath-ol-lāh ebn-e ‘alvān (1644 - 1718)


اخلاق عالم آرا = اخلاق محسنی | axlāq-e ‘ālam ārā = axlāq-e mohsenī(اخلاق)

فانی کشمیری ، محسن بن حسن ، - 1081 قمری
fānī kešmīrī ،mohsen ebn-e hasan ( - 1671)


ریاض العلماء و حیاض الفضلاء | rīyāḍ-ul ‘ulamā’ wa ḥiyāḍ-ul fuḍalā’(رجال ،تراجم)

افندی ، عبداالله بن عیسی بیگ ، 1066 - 1130 ؟ قمری
afandī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ‘īsā beyg (1656 - 1718)


وسیله النجاه | wasīlat-un najāt(فقه)

سلطان محمد میرزا قاجار، 1227؟ - 1292 ؟ قمری
soltān mohammad mīrzā qājār (1812 - 1875)


مناسک حج | manāsek-e haj(فقه)

موسوی شفتی ، اسداالله بن محمد باقر، 1227؟ - 1290 ؟ قمری
mūsavī šaftī, asad-ol-lāh ebn-e mohammad bāqer (1812 - 1873)


نور الانوار علی منار الانوار | nūr-ul anwār ‘alā manār-il anwār(اصول فقه)

شیخ جیون ، احمد بن ابی سعید، 1047 - 1130 قمری
šayx jīyūn, ahmad ebn-e abī sa‘īd (1638 - 1718)


تذکره الواصلین فی شرح نهج المسترشدین | taḏkirat-ul wāṣilīn fī š.-i nahj-il mustaršidīn(کلام و اعتقادات)

اعرجی ، نظام الدین محمد، ق 8 قمری
a‘rajī, nezām-od-dīn mohammad (- 14c)


البرهان فی دفع شبهات الشیطان | al-burhān fī daf‘-i šubahāt-iš šayṭān(کلام و اعتقادات)

فاضل قندهاری ، عبداالله بن نجم الدین ، 1227 - 1311 قمری
fāzel-e qandehārī ،‘abd-ol-lāh ebn-e najm-od-dīn (1812-1894)