علاج الارواح | ‘ilāj-ul arwāḥ(دعا)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810- 1871)


ثمره الارشاد و تمزیج الارواح و الاجساد | ṯamarat-ul iršād wa tamzīj-ul arwāḥ wa-l ajsād(کیمیا)

ازنیقی ، علی بن خسرو، - 1018 قمری
eznīqī, ‘alī ebn-e xosrow (- 1610)


حیاه الارواح | ḥayāt-ul arwāḥ(کلام و اعتقادات)

؟ استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


نزهه الارواح فیما یتعلق باحکام النکاح | nuzhat-ul arwāḥ fīmā yata‘allaq-u bi-aḥkām-in nikāḥ(فقه)

عاملی ، حسین بن موسی ، ق 9 قمری
‘āmelī,hoseyn ebn-e mūsā(- 15c)


حیاه الارواح | ḥayāt-ul arwāḥ(کلام و اعتقادات)

؟ استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


حیاه الارواح | ḥayāt-ul arwāḥ(کلام و اعتقادات)

؟ استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


نزهه الارواح و روضه الافراح = تاریخ الحکماء | nuzhat-ul arwāḥ wa raw۳at-ul afrāḥ = tārīx-ul ḥukamā’(تراجم)

شهرزوری ، محمد بن محمود، ق 7 قمری
Šahrzūrī,mohammad ebn-e mahmūd(- 13c)