معارج الفهم فی شرح النظم | ma‘ārij-ul fahm fī šarh-in naẓm(کلام و اعتقادات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


معیار الصدق فی مصداق العشق = عشق و عقل | me‘yār-os sedq fī misdāq-el ‘ešq = ‘ešq va ‘aql(عرفان و تصوف)

نجم رازی ، عبداالله بن محمد، 570 - 654 قمری
najm-e rāzī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad(1175-1257)


معیار الساعات | me‘yār-os sā‘āt(هیئت ، علوم غریبه)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


معیار الساعات | me‘yār-os sā‘āt(هیئت ، علوم غریبه)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


الوسائل الی فهم تحقیقات الرسائل | al-wasā’il ilā fahm-i taḥqīqāt-ir rasā’il(اصول فقه)

صافی گلپایگانی ، محمد جواد بن عباس ، - 1378 قمری
sāfī golpāygānī, mohammad javād ebn-e ‘abbās(-1959)


منیه الحریص علی فهم ملخص التلخیص | munyat-ul ḥarīṣ ‘alā fahm-i mulaxxaṣ-it talxīṣ(معانی بیان)

فاضل هندی ، محمد بن حسن ، 1062 - 1137 قمری
fāzel-e hendī, mohammad-e-bn-e hasan (1652 - 1725)


غناء الادیب فی فهم مغنی اللبیب = اغناء الادیب | ġinā’-ul adīb fī fahm-i muġni-l labīb = aġnā’-ul adīb(نحو)

قزوینی ، محمد مهدی بن علی اصغر، - 1129 قمری
qazvīnī, mohammad mahdī ebn-e ‘alī asqar (- 1717)


ملاذ الاخیار فی فهم (شرح ) تهذیب الاخبار = شرح تهذیب الاحکام | malā۷-ul axyār fī fahm-i (š.) tah۷īb-ul axbār = š.-u tah۷īb-ul aḥkām(فقه ، شرح حدیث)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


متشابهات القرآن = متشابه القرآن = فهم متشابهات القرآن | mutašābihāt-ul qur’ān = mutišābih-ul qur’ān = fahm-u mutašābihāt-il qur’ān(محکم و متشابه ، عرفان و تصوف)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)

ﺩﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭ ﻣﻌﻨﻲ ﺁﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﻌﻨﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻭ ﻣﻜﺎﺷﻔﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘ