مدارج کمال = مدارج الکمال الی معارج الوصال = فتوح هشت در = هشت گشایش = رساله جامعه | madārej-e kamāl = madārej-ol kamāl elā ma‘ārej-el vesāl = fotūh-e hašt dar = hašt gošāyeš = r.-ye jāme‘e(فلسفه ، اخلاق)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1269)


مدارج کمال = مدارج الکمال الی معارج الوصال = فتوح هشت در = هشت گشایش = رساله جامعه | madārej-e kamāl = madārej-ol kamāl elā ma‘ārej-el vesāl = fotūh-e hašt dar = hašt gošāyeš = r.-ye jāme‘e(فلسفه ، اخلاق)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1269)