فقه العامه | feqh-ol ‘āmma(فقه)

ناشناخته :


فقه | feqh(فقه)

محمود بن عبدالمجید
mahmūd ebn-e ‘abd-ol-majīd


شرح خلاصه الفقه کیدانی | š.e xolāsat-ol-feqh-e keydānī(فقه)فقه شیعی | feqh-e šī‘ī(فقه)

بروجنی ، علی بن باقر، ق 14 قمری
borūjenī, ‘alī ebn-e bāqer (- 20c)


اعتصام = فقه منظوم | e‘tesām = feqh-e manzūm(فقه ، شعر)

حافظ
hāfez


اصول الفقه (منظوم ) | osūl-e feqh (manzūm)(اصول فقه)تعریف فقه | ta‘rīf-e feqh(فقه)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


فقه و اصول | feqh va osūl(فقه ، اصول عملیه)

یزدی ، غلامحسین بن میرزا علی ، ق 13 قمری
yazdī, qolām-hoseyn ebn-e mīrzā ‘alī (- 19c)


طهارت و صلات = فقه عملی | tahārat va salāt = feqh-e ‘amalī(فقه)

مجتهد تبریزی ، احمد بن لطفعلی ، - 1265 قمری
mojtahed-e tabrīzī, ahmad ebn-e lotf-‘alī (- 1849)


فقه وهابیت | feqh-e vahhābīyat()

ابن عبدالوهاب ، محمد بن عبدالوهاب ، 1115 - 1206 قمری
ebn-e ‘abd-ol-vahhāb, mohammad ebn-e ‘abd-ol- vahhāb (1704 - 1792)