انوار الهدی من تحقیق البدا | anwār-ul hudā min taḥqīq-il badā(کلام و اعتقادات)

بحرانی ، سلیمان بن عبداالله، 1075؟ - 1121 قمری
bahrānī, soleymān ebn-e ‘abd-ol-lāh (1665-1710)


دلیل الانسداد | dalīl-ul insidād(اصول فقه)

صافی گلپایگانی ، ابو القاسم بن عباس ، ق 14 قمری
sāfī-ye golpāygānī, ab-ol-qāsem ebn-e ‘abbās (- 20c)


دلیل الانسداد (تقریرات ) | dalīl-ul insidād (taqrīrāt)(اصول فقه)

فیضی ، احمد بن محمد محسن ، ق 13 قمری
feyzī, ahmad ebn-e mohammad mohsen (- 19c)


دلیل الطالبین لکلام النحویین | dalīl-uṭ ṭālibīn li-kalām-in naḥwīyīn(نحو)

کرمی ، مرعی بن یوسف ، - 1033 قمری
karamī, mar‘ī ebn-e yūsof (- 1624)


الوجیزه فی الفقه = زبده الدلیل | al-wajīza fi-l fiqh = zubdat-ud dalīl(فقه)

شبر، عبداالله بن محمد رضا، 1188؟ - 1242 قمری
šobbar, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā (1774 - 1827)


دلیل السائرین الی زیاره حبیب رب العالمین | dalīl-us sā’irīn ilā zīyārat-i ḥabīb-i rabb-il ‘ālamīn()

مدنی ، حسن بن محمد، ق 11 قمری
madanī, hasan ebn-e mohammad (- 17c)


الوجیزه فی الفقه = زبده الدلیل | al-wajīza fi-l fiqh = zubdat-ud dalīl(فقه)

شبر، عبداالله بن محمد رضا، 1188؟ - 1242 قمری
šobbar, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā (1774 - 1827)


سفینه النجاه الی طریق الحق و سبیل الهداه | safīnat-un-najāt ila ṭarīq-il-ḥaqq-i wa sabīl-il-huda(اصول فقه)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598- 1680)


دلیل المتحیرین = اعتقادیه | dalīl-ul mutiḥayyirīn = i‘tiqādīyya(کلام و اعتقادات ، سیر و سلوک)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


دلیل المتحیرین = اعتقادیه | dalīl-ul mutiḥayyirīn = i‘tiqādīyya(کلام و اعتقادات ، سیر و سلوک)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)