مکارم الاخلاق و معالم الاعلاق = مکارم الاخلاق و محاسن آداب | makārim-ul axlāq wa ma‘ālim-ul a‘lāq = makārim-ul axlāq wa maḥāsin-u ādāb(حدیث ، اخلاق)

طبرسی ، حسن بن فضل ، قرن 6 قمری
tabarsī, hasan ebn-e fazl(- 12c)


مکارم الاخلاق و معالم الاعلاق = مکارم الاخلاق و محاسن آداب | makārim-ul axlāq wa ma‘ālim-ul a‘lāq = makārim-ul axlāq wa maḥāsin-u ādāb(حدیث ، اخلاق)

طبرسی ، حسن بن فضل ، قرن 6 قمری
tabarsī, hasan ebn-e fazl(- 12c)


مکارم الاخلاق و معالم الاعلاق = مکارم الاخلاق و محاسن آداب | makārim-ul axlāq wa ma‘ālim-ul a‘lāq = makārim-ul axlāq wa maḥāsin-u ādāb(حدیث ، اخلاق)

طبرسی ، حسن بن فضل ، قرن 6 قمری
tabarsī, hasan ebn-e fazl(- 12c)


مکارم الاخلاق و معالم الاعلاق = مکارم الاخلاق و محاسن آداب | makārim-ul axlāq wa ma‘ālim-ul a‘lāq = makārim-ul axlāq wa maḥāsin-u ādāb(حدیث ، اخلاق)

طبرسی ، حسن بن فضل ، قرن 6 قمری
tabarsī, hasan ebn-e fazl(- 12c)


لوامع الاشراق فی مکارم الاخلاق = اخلاق جلالی | lavāme‘-ol ešrāq fī makārem-el axlāq = axlāq-e jalālī(اخلاق)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﺧﻼﻕ ﻧﺎﺻﺮﻱ ﻧﺼﻴﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ (۵۹۷ - ۶۷۲ﻕ) ﺑﻪ ﺟﻬﺖ: ﺑﻬﺎﺩﺭ ﺧﺎﻥ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻭﺯﻭﻥ ﺣﺴﻦ ﺑﻴﮏ ﺁﻕ

لوامع الاشراق فی مکارم الاخلاق = اخلاق جلالی | lavāme‘-ol ešrāq fī makārem-el axlāq = axlāq-e jalālī(اخلاق)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﺧﻼﻕ ﻧﺎﺻﺮﻱ ﻧﺼﻴﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ (۵۹۷ - ۶۷۲ﻕ) ﺑﻪ ﺟﻬﺖ: ﺑﻬﺎﺩﺭ ﺧﺎﻥ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻭﺯﻭﻥ ﺣﺴﻦ ﺑﻴﮏ ﺁﻕ

لوامع الاشراق فی مکارم الاخلاق = اخلاق جلالی | lavāme‘-ol ešrāq fī makārem-el axlāq = axlāq-e jalālī(اخلاق)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﺧﻼﻕ ﻧﺎﺻﺮﻱ ﻧﺼﻴﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ (۵۹۷ - ۶۷۲ﻕ) ﺑﻪ ﺟﻬﺖ: ﺑﻬﺎﺩﺭ ﺧﺎﻥ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻭﺯﻭﻥ ﺣﺴﻦ ﺑﻴﮏ ﺁﻕ

توضیح الاخلاق عبداالله شاهی = توضیح الاخلاق قطب شاهی | towzīh-ol axlāq-e ‘abd-ol-lāh-e šāhī = towzīh-ol axlāq- e qotb-šāhī(اخلاق)

خاتون آبادی ، محمد بن علی ، - 1057 قمری
xātūn-ābādī, mohammad ebn-e ‘alī (- 1647)


توضیح الاخلاق عبداالله شاهی = توضیح الاخلاق قطب شاهی | towzīh-ol axlāq-e ‘abd-ol-lāh-e šāhī = towzīh-ol axlāq- e qotb-šāhī(اخلاق)

خاتون آبادی ، محمد بن علی ، - 1057 قمری
xātūn-ābādī, mohammad ebn-e ‘alī (- 1647)


کتابچه نظام نامه مدرسه ناصری | ketābče-ye nezām nāme-ye madrese-ye nāserī(متفرقه)