الاجتهاد و الاخبار = رساله الاخبار و الاجتهاد = الاجتهاد و التقلید | al-ijtihād wa-l axbār = r.-ul axbār wa-l ijtihād(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


الاجتهاد و الاخبار = رساله الاخبار و الاجتهاد = الاجتهاد و التقلید | al-ijtihād wa-l axbār = r.-ul axbār wa-l ijtihād(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


الاجتهاد و الاخبار = رساله الاخبار و الاجتهاد = الاجتهاد و التقلید | al-ijtihād wa-l axbār = r.-ul axbār wa-l ijtihād(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


صحاح الاخبار | ṣiḥāḥ-ul axbār(حدیث)شرح شهاب الاخبار | š.-e šahāb-ol-axbār(شرح حدیث)شرح شهاب الاخبار | š.-e šahāb-ol-axbār(شرح حدیث)جامع الاخبار | jāmi‘-ul axbār(حدیث)حجیه الاخبار | ḥujjīyat-ul axbār(اصول فقه)اخبار ظهور الحجه ( عج ) | axbār-u ẓuhūr-il ḥujja(حدیث)اخبار البرامکه و مکارمهم | axbār-ul-barāmika wa makārim-i-him(تاریخ)