اسرار الشهاده = سر الحقیقه فی وقعه الطفوف = سر الشهاده | asrār-uš šahāda = sirr-ul ḥaqīqa fī waq‘at-iṭ ṭafūf = sirr-uš šahādat(مقتل ، کلام و اعتقادات ، تاریخ معصومین)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


نهج البر فی ادعیه السر | nahj-ol berr fī ad‘īyat-es serr(دعا)

اصفهانی ، عبدالمطلب بن حسن ، قرن 11 قمری
esfahānī, ‘abd-ol-mottaleb ebn-e hasan(- 17c)


الجواهر المنثوره فی الادعیه الماثوره | al-jawāhir-ul manṯūra fi-l ad‘īyat-il ma’ṯūra(دعا)

حسینی علوی ، محمد بن احمد، ق 11 قمری
hoseynī ‘alavī, mohammad ebn-e ahmad (- 17c)


سر الاسرار (منتخب ) | sirr-ul-asrār (mn.)(کیمیا)اعمال شهور ثلاثه = ادعیه الشهور الثلاثه | a‘māl-e šohūr-e salāse = ad‘īyat-š šuhūr-iṯ ṯalāṯa(دعا)

حسینی ، محمد بن عبدالرحیم ، ق 11 قمری
hoseynī, mohammad ebn-e ‘abd-or-rahīm (-17c)


اعمال شهور ثلاثه = ادعیه الشهور الثلاثه | a‘māl-e šohūr-e salāse = ad‘īyat-š šuhūr-iṯ ṯalāṯa(دعا)

حسینی ، محمد بن عبدالرحیم ، ق 11 قمری
hoseynī, mohammad ebn-e ‘abd-or-rahīm (-17c)


شرح جواهر الایات = اوراد قرآنی = الادعیه و الاوراد | š.-e jawāher-ol āyāt = owrād-e qor’ānī = al-ad‘īyat-o va-l awrād(دعا)

اصفهانی ، محمد بن اسامه ، ق 7 قمری
esfahānī, mohammad ebn-e osāme (- 13c)


اعمال شهور ثلاثه = ادعیه الشهور الثلاثه | a‘māl-e šohūr-e salāse = ad‘īyat-š šuhūr-iṯ ṯalāṯa(دعا)

حسینی ، محمد بن عبدالرحیم ، ق 11 قمری
hoseynī, mohammad ebn-e ‘abd-or-rahīm (-17c)


خواص القران و ادعیه شهر رمضان | xawāṣṣ-ul qur‘ān wa ad‘īyat-u šahr-i ramaḍān(علوم قرآن ، دعا)

شریف حسینی ، محمد عقیل بن عبدالهادی ، ق 12 قمری
šarīf hoseynī, mohammad ‘aqīl ebn-e ‘abd-ol-hādī (- 18c)


خواص القران و ادعیه شهر رمضان | xawāṣṣ-ul qur‘ān wa ad‘īyat-u šahr-i ramaḍān(علوم قرآن ، دعا)

شریف حسینی ، محمد عقیل بن عبدالهادی ، ق 12 قمری
šarīf hoseynī, mohammad ‘aqīl ebn-e ‘abd-ol-hādī (- 18c)