سو ره ها و آیات قرآن (ترجمه و تفسیر) | sūrahā va āyāt-e qor’ān (t. va tafsīr)(تفسیر)تفسیر سوره یوسف | tafsīr-e sūre-ye yūsof(شعر،تفسیر)

حاج سید مرتضی
hāj seyyed mortezā


تفسیر سوره یوسف | tafsīr-e sūre-ye yūsof(تفسیر)

خاکی ، علی خان ، ق 10 قمری
xākī, ‘alī xān (- 16c)


قبسات الطور فی تفسیر آیه النور | qabasāt-uṭ ṭuwr fī tafsīr-i āyat-in nūr(تفسیر)تفسیر آیه «و کنتم ازواجا ثلاثه » | tafsīr-u āyat-i «wa kuntum azwāj-an ṯalāṯa»(تفسیر)تفسیر آیه الکرسی | tafsīr-u āyat-il kursī(تفسیر)تفسیر سوره یوسف | tafsīr-e sūre-ye yūsof(تفسیر)تفسیر تبیان (منتخب ) | tafsīr-e tebyān (mn.)(تفسیر)تفسیر سوره الناس | tafsīr-u sūrat-in nās(تفسیر)توشیح التفسیر | tawšīḥ-ut tafsīr(تفسیر)

تنکابنی ، محمد بن سلیمان ، 1234 - 1302 قمری
tonekābonī, mohammad ebn-e soleymān (1819 - 1885)