هدیه الکلام فی من رایناه فی هذا المقام | hedyat-ol kalām fī man ra’aynā-hu fī hāḏa-l maqām(تراجم)

موسوی جزائری ، محمد کاظم بن احمد، قرن 14 قمری
mūsavī jazā’erī, mohammad kāzem ebn-e ahmad(- 20c)


حاشیه شرح الایساغوجی = حاشیه التالجی | ḥāšīyat-u š.-il īsāqūjī = ḥāšīyat-ut tālijī(منطق)

تالجی ، محمد بن موسی ، - 887 قمری
tālejī, mohī-od-dīn ( - 1483)


حاشیه حاشیه الفوائد الضیائیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il fawā’id-iḍ ḍiyā’īya(نحو)

رمزی ، مصطفی بن حسن ، - 1100 قمری
ramzī, mostafā ben hasan ( - 1689)


حاشیه شرح الایساغوجی = حاشیه التالجی | ḥāšīyat-u š.-il īsāqūjī = ḥāšīyat-ut tālijī(منطق)

تالجی ، محمد بن موسی ، - 887 قمری
tālejī, mohī-od-dīn ( - 1483)


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

مراغی ، عبدالرحیم ، ق 13 قمری
marāqī, ‘abd-or-rahīm ( - 19c)


حاشیه حاشیه الفوائد الضیائیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il fawā’id-iḍ ḍiyā’īya(نحو)

رمزی ، مصطفی بن حسن ، - 1100 قمری
ramzī, mostafā ben hasan ( - 1689)


حاشیه شرح الایساغوجی = حاشیه التالجی | ḥāšīyat-u š.-il īsāqūjī = ḥāšīyat-ut tālijī(منطق)

تالجی ، محمد بن موسی ، - 887 قمری
tālejī, mohī-od-dīn ( - 1483)


حاشیه حاشیه عبدالغفور لاری علی فواید الضیائیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i ‘abd-ul-ġafūr-i lārī ‘alā fawāyid-iḍ ḍiyā’īya sīyālakūtī, ‘abd-ol-hakīm ebn-e šams-od-dīn ( - 1657)(نحو)حاشیه حاشیه الجرجانی علی تحریر القواعد المنطقیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya(منطق)

ابوشامه ، ق 9 قمری
abūšāme (- 15c)


حاشیه حاشیه عبدالغفور لاری علی فواید الضیائیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i ‘abd-ul-ġafūr-i lārī ‘alā fawāyid-iḍ ḍiyā’īya sīyālakūtī, ‘abd-ol-hakīm ebn-e šams-od-dīn ( - 1657)(نحو)