خزینه الزاد المعاد | xazīnat-uz zād-il ma‘ād(کیمیا)

بستان ، مصطفی بن پیرمحمد، 904 - 977 قمری
bostān, mostafā ebn-e pīrmohammad (1499 - 1570)


وسیله النجات فی المبداء و المعاد | vasīlat-on najāt fe-l mabda’ va-l ma‘ād(کلام و اعتقادات)

محمد هادی ، ق 11 قمری
mohammad hādī( - 17c)


معرفه النفس = وصف المعاد الفلسفی | ma‘rifat-un nafs = waṣf-ul ma‘ād-il falsafī(فلسفه)

ابن هندو، علی بن حسین ، - 420 ؟ قمری
ebn-e hendū, ‘alī ebn-e hoseyn(- 1030)


غذاء العارفین = مبدء و معاد | qazā’-ol ‘ārefīn = mabda’ va ma‘ād(عرفان و تصوف)

معلم همدانی ، حسن ، ق 9 قمری
mo‘allem-e hamedānī, hasan (- 15c)


ثمرات الفواد فی المبدا و المعاد | samarāt-ol fo’ād fe-l mabda’ va-l ma‘ād(عرفان و تصوف)

عبداالله افندی ، - 1071 قمری
‘abd-ol-lāh-e afandī (- 1661)


نجاه العباد فی یوم المعاد (ترجمه ) | najāt-ul ‘ibād fī yawm-il ma‘ād (t.)(فقه)

مدرس ، حسن بن علی ، 1210 - 1273 قمری
modarres,hasan ebn-e ‘alī (1796 - 1857)


ذخیره المعاد لیوم المیعاد | zaxīrat-ol ma‘ād le-yawm-el mī‘ād(کلام و اعتقادات)

محمد یوسف بن عبدالحمید، ق 13 قمری
mohammad yūsof ebn-e ‘abd-ol-hamīd (- 19c)


راحله المعاد | rāhelat-ol ma‘ād(دعا)

موسوی شیرازی ، محمد رضا بن اسماعیل ، 1223 - 1302 قمری
mūsavī šīrāzī, mohammad rezā ebn-e esmā‘īl (1808 - 1885)


حاشیه المبدا و المعاد | ḥāšīyat-ul mabda’ wa-l ma‘ād(فلسفه)

سبزواری ، هادی بن مهدی ، 1212 - 1289 قمری
sabzevārī, hādī ebn-e mahdī (1798 - 1872)


خیر الزاد فی المبدا و المعاد | xayr-oz zād fe-l mabda’ va-l ma‘ād(کلام و اعتقادات)

داعی شیرازی ، نظام الدین محمود، 810 - 870 قمری
dā‘ī šīrāzī, nezām-od-dīn mahmūd (1408 - 1466)